Skip to Content
[Page Content]
คลิกที่แต่ละลิงค์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่นายทะเบียน-เสมียนบันทึก/ปลัดเทศมณฑล Los Angeles ได้จัดให้มีขึ้น ข้อมูลผู้ออกเสียงลงคะแนนและผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีอยู่จะแตกต่างกันไปตามการเลือกตั้ง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2014 การเลือกตั้งทั่วไป
วันที่ 3 มิถุนายน 2014 : การเลือกตั้งผู้สมัครรอบแรกโดยตรงทั่วทั้งรัฐ
วันที่ 3 ธันวาคม 2013 : การเลือกตั้งรอบแรกพิเศษสมัชชาเขตที่ 54
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2013 : การเลือกตั้งทั่วไปพิเศษสมัชชาเขตที่ 45
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2013 : การเลือกตั้งรวมเทศบาลและท้องถิ่น
วันที่ 24 กันยายน 2013 : การเลือกตั้งทั่วไปพิเศษสมัชชาเขตที่ 52
วันที่ 17 กันยายน 2013 : การเลือกตั้งรอบแรกพิเศษ (วุฒิสภาเขตที่ 26 และสมัชชาเขตที่ 45)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2013 : การเลือกตั้งสมาชิกความปลอดภัย LACERA
วันที่ 18 มิถุนายน 2013 : การเลือกตั้งที่ปรึกษาพิเศษเขตบริการชุมชน Pasadena Glen
วันที่ 14 พฤษภาคม 2013 : การเลือกตั้งผู้สมัครรอบสองพิเศษทั่วไปของ เขตวุฒิสภาที่ 32
วันที่ 12 มีนาคม 2013 : การเลือกตั้งเบื้องต้นพิเศษของเขตวุฒิสภาที่ 32
วันที่ 5 มีนาคม 2013 : การเลือกตั้งรวม (การเลือกตั้งทั่วไปประจำเมือง Bell และการเลือกตั้งทั่วไป /พิเศษเกี่ยวกับเทศบาลประจำเมือง Cudahy)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2012 : การเลือกตั้งทั่วไป
วันที่ 31 กรกฎาคม 2012 : การเลือกตั้งใน LACERA
วันที่ 5 มิถุนายน 2012 : การเลือกตั้งประธานาธิบดีเบื้องต้น
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2011: การเลือกตั้งรวม

คู่มือผู้สมัครรับเลือกตั้งและคู่มือแหล่งข้อมูลการเลือกตั้ง

[Original Content]