Skip to Content
[Page Content]

ป้อนข้อมูลสด

ถ่ายทอดสดวีดีโอคืนเลือกตั้ง

(การป้อนข้อมูลสดมีเฉพาะช่วงคืนเลือกตั้งเท่านั้น)

บัตรลงคะแนนจะทยอยมาถึงหลังสถานที่เลือกตั้งปิดในเวลา 2ทุ่ม

[Original Content]