Skip to Content
[Page Content]

Impormasyon Tungkol sa Nakaraang Halalan

I-klik ang bawat nag-uugnay upang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga naunang halalan na isinagawa ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng County ng Los Angeles. Ang makukuhang Impormasyon sa Botante at tungkol sa kandidato ay magkakaiba batay sa halalan.
Ika-3 ng Nobyembre, 2015 Lokal at Munisipal na mga Pinagsamang Halalan
Ika-4 ng Nobyembre, 2014 Pangkalahatang Halalan
Ika-3 ng Hunyo, 2014 Pambuong-estadong Tuwirang Primaryang Halalan
Ika-5 ng Nobyembre, 2013 Mga Pinagsamang Lokal at Munisipal na Halalan
Ika-30 ng Hulyo, 2013 Halalan ng mga Miyembro ng Pangkaligtasan ng LACERA
Ika-14 ng Mayo, 2013:Espesyal na Pangkalahatang Pangdesisyong Halalan ng Senado Distrito 32
Ika-6 ng Nobyembre, 2012:Pangkalahatang Halalan
Ika-31 ng Hulyo, 2012: LACERA Eleksyon
Ika-5 ng Hunyo, 2012: Pampanguluhang Primaryang Halalan

Hanbuk sa Kandidato at mga Patnubay sa Tagapagdulot sa Halalan

[Original Content]