Skip to Content
[Page Content]
Bấm vào từng phần nối kết để tìm hiểu thêm về những kỳ bầu cử trước đây do Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles tổ chức. Những chi tiết có sẵn của cử tri và ứng cử viên khác nhau theo từng kỳ bầu cử.
Ngày 4 Tháng Mười Một, 2014 Tổng Tuyển Cử
Ngày 3 Tháng Sáu, 2014 Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang
Ngày 5 Tháng Mười Một, 2013 Bầu Cử Kết Hợp Địa Phương và Thành Phố
Ngày 30 Tháng Bảy, 2013 Bầu Cử Ủy Viên An Toàn LACERA
Ngày 14 Tháng Năm, 2013 Tổng Tuyển Cử (Chung Kết) Đặc Biệt Thượng Viện Địa Hạt 32
Ngày 6 Tháng Mười Một, 2012: Tổng Tuyển Cử
Ngày 31 Tháng Bảy, 2012: Bầu Cử của LACERA
Ngày 5 Tháng Sáu, 2012: Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống

Cẩm Nang Ứng Cử và Sách Hướng Dẫn Về Trợ Giúp

[Original Content]