Skip to Content
[Page Content]

Chương Trình Flex của Giải Pháp Bầu Cử cho Mọi Người (VSAP)

Sơ Lược Về

Chương Trình VSAP Flex bảo đảm rằng Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles (RR / CC) đáp ứng nhu cầu của tất cả cử tri Quận LA để bỏ phiếu bầu của họ với các lựa chọn bỏ phiếu được mở rộng. Chương trình dành một trọng tâm đặc biệt và các nỗ lực tiếp cận mục tiêu đến các cử tri có nhu cầu riêng biệt nhằm có thể đáp ứng được với trải nghiệm mới về bầu cử, bao gồm:

  • Cử tri lão niên
  • Người đang lâm vào tình trạng vô gia cư
  • Cử tri bị khuyết tật
  • Cử tri bị giam giữ

Lịch trình của VSAP Flex

Xem danh sách đầy đủ của các Trung Tâm VSAP Flex

Các Lựa Chọn về Bỏ Phiếu Được Mở Rộng

Là một phần trong nỗ lực tiếp cận của chúng tôi, Chương trình VSAP Flex cung cấp một loạt các lựa chọn bỏ phiếu linh hoạt và mở rộng vượt trên cả mô hình trung tâm bầu cử.

  • Trung Tâm Bầu Cử Flex
  • Lá phiếu Bầu bằng Thư (VBM) được cải tiến và có sẵn bằng 13 ngôn ngữ
  • Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Có Thể Truy Cập Được Cho Người Ở Xa (RAVBM)
  • Thùng Nhận Phiếu Bầu bằng Thư

Trung Tâm Bầu Cử VSAP Flex

Các Trung Tâm Bầu Cử VSAP Flex cho phép Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận (RR/CC) cung cấp các dịch vụ bỏ phiếu được nhắm đến trên cơ sở lịch trình cho các cử tri của Quận Los Angeles. Trung Tâm Bầu Cử Flex của chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ và thiết bị quý vị hẳn thấy được tại một trung tâm bầu cử truyền thống và có bao gồm hai nhân viên của RR/CC, một tình nguyện viên được cung cấp bởi tổ chức của quý vị, một Danh Sách Cử Tri dạng Điện Tử (ePollbook) và có tối đa hai Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu (BMD).

Trung Tâm Bầu Cử Flex sẽ được lên kế hoạch cho cả ngày hoặc nửa ngày. Lịch trình sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm sự sẵn có, phân phối khu vực và số lượng cử tri dự kiến.

Yêu cầu một Trung Tâm Bầu Cử VSAP Flex

Để tổ chức một Trung Tâm Bầu Cử Flex tại tổ chức của quý vị, vui lòng điền vào đơn đăng ký.

Nộp đơn để tổ chức một Trung Tâm Bầu Cử VSAP Flex

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.