Skip to Content
[Page Content]

Kayo ba'y nagtataka kung ano ang nangyayari sa inyong balota pagkalabas ninyo ng inyong lugar ng botohan sa Araw ng Halalan? Tingnan ang talaang-guhit ng daloy ng balota upang makita ang paglalakbay na ginagawa ng inyong balota sa Araw ng Halalan at pagkaraan nito.

Talaang-guhit ng Daloy ng Balota

Polls

Nagpapatala ng isang balota ang botante.

Arrow
Reader

Ipapasok ng botante ang balota sa tagabasa.

Arrow
Red Box

Pagkatapos magsara ang mga lugar ng botohan sa ika-8 ng gabi ang mga balota ay sinasarhan at inihahatid sa Sentro ng Pagpapasok.

Arrow
Sheriff

Mula doon ang mga balota ay ihahatid ng mga Kinatawan ng Siyerip ng County ng L.A.

RR/CC

Ang mga balota ay tinatanggap ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng Los Angeles sa Norwalk.

Arrow
Tally

Ang mga balota ay sinusuri at binibilang.

Arrow
Announcement

Ang mga di-opisyal na resulta ay inilalabas.

Arrow
L.A. County Seal

Ang mga opisyal na resulta ay sinesertipikahan sa loob ng 28 araw pagkatapos ng halalan.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.