Skip to Content
[Page Content]

Tập Tài Liệu Hướng Dẫn Bầu Cử và Những Điều Cần Làm là nguồn trợ giúp hữu ích cho nhân viên phòng phiếu trong Ngày Bầu Cử. Trong đó có những chỉ dẫn về cách sắp đặt phòng phiếu, bản liệt kê những tài liệu và chi tiết về việc đóng cửa phòng phiếu.

Tập sách được cập nhật cho mỗi kỳ bầu cử lớn. Tập sách mới nhất sẽ được cập nhật khi nào có.

Election Guide and Checklist NOv. 6, 2012

Tài Liệu Hướng Dẫn Những Điều Cần Làm Về Bầu Cử Ngày 6 Tháng Mười Một

[Original Content]