Skip to Content
[Page Content]

Luật bầu cử

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về luật bầu cử mới, bộ luật bầu cử, bộ luật thành phố, luật tiểu bang và luật liên bang, hãy bấm vào những phần nối kết dưới đây để vào nhiều site trợ giúp và thông tin.

Tổng Thư Ký Tiểu Bang California

Tổng Thư Ký Tiểu Bang California là nguồn trợ giúp rất hữu ích cung cấp những chi tiết quý giá về việc bầu cử và các kỳ bầu cử ở California.

Ban Dân Quyền Bộ Tư Pháp

Trang chính của Ban Dân Quyền Bộ Tư Pháp cung cấp nhiều thông tin hữu ích về các quyền cử tri trong khắp Hoa Kỳ. Site này cung cấp thông tin chi tiết về nhiều luật bầu cử của liên bang và ý nghĩa của những luật đó đối với cử tri.

Ủy Ban Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ

Thường được gọi là EAC, Ủy Ban Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ được thành lập do Đạo Luật Trợ Giúp Bầu Cử của Hoa Kỳ (HAVA) và được quản lý dưới sự hướng dẫn ngày càng chặt chẽ để đáp ứng những đòi hỏi của HAVA, thông qua các hướng dẫn về hệ thống bầu cử tự nguyện, và giữ vai trò như là một trung tâm quốc gia cung cấp các chi tiết về quản trị bầu cử. EAC cũng được giao nhiệm vụ thử nghiệm các phòng thí nghiệm và chứng nhận các hệ thống bầu cử, cũng như thanh tra việc sử dụng ngân quỹ của HAVA.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.