Skip to Content
[Page Content]

Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử

RR/CC cố gắng cung cấp cho người dân Quận L.A. những chi tiết hữu ích về việc bầu cử và quyền bầu cử để giúp nâng cao sự tự tin và sự sẵn sàng của cử tri. Sau đây là những tập sách về thông tin của Quận L.A.

Các Quyền
Của Cử Tri

materials_voter_bill_of_rights

PDF

Hình Ảnh

Ghi Danh Bầu Cử

materials_voter_registration

PDF

Hình Ảnh

Sẵn Sàng Bầu Cử?

materials_are_you_ready_to_vote

PDF

Hình Ảnh

Bầu Tạm Thời

materials_provisional_voting

PDF

Hình Ảnh

Nghỉ Làm để Bầu Cử 

materials_time_off_to_vote

PDF

Hình Ảnh

[Original Content]