Skip to Content
[Page Content]

Thời gian nộp hồ sơ ứng cử bắt đầu không sớm hơn 148 ngày trước kỳ bầu cử và không trễ hơn 88 ngày trước kỳ bầu cử vào lúc 5 giờ chiều. (E.C. § 8403)

Nếu đơn Tuyên Bố Ứng Cử của viên chức đương nhiệm không nộp trong vòng tối đa là 88 ngày trước kỳ bầu cử, thì thời gian nộp hồ sơ sẽ được gia hạn tùy vào từng kỳ bầu cử. Thời gian gia hạn không áp dụng nếu không có viên chức đương nhiệm nào tái ứng cử và chức vụ đó được ghi là “Bỏ Trống” hoặc cho sở thủy cục.

Những Thông Tin Quan Trọng

  • Tất cả tài liệu ứng cử chính thức (Tuyên Bố Ứng Cử, Bài Phát Biểu về Khả Năng của Ứng Cử Viên, Bản Dịch và báo cáo vận động Đơn số 700 và 800 hoặc 808 nếu thích hợp) đều phải có chữ ký gốc và văn phòng này phải nhận được trước thời hạn nộp hồ sơ hợp lệ. Các bản fax không được chấp nhận.

  • Văn phòng này không thể cung cấp tài liệu ứng cử chính thức sớm hơn ngày đầu tiên theo luật tiểu bang ấn định hoặc chấp nhận hợp pháp tài liệu ứng cử chính thức do Bưu Điện Hoa Kỳ chuyển đến sau 5 giờ chiều ngày hạn chót nộp hồ sơ.
  • Sử dụng Đơn Ghi Danh Ứng Cử và Đơn Về Khả Năng (CRQ) sẽ không có sẵn sau ngày hạn chót nộp hồ sơ, kể cả thời gian gia hạn nếu có. Điều này là để bảo đảm cho việc nộp hồ sơ ứng cử đúng thời hạn và giúp tránh khỏi sự hiểu lầm là việc nộp Đơn Ghi Danh Ứng Cử và đơn về Khả Năng là hoàn tất cho tiến trình nộp hồ sơ.

Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc với ban Đặc Trách Thông Tin Bầu Cử số (562) 466-1310 hoặc Ban Hoạch Định Bầu Cử số (562) 462-2317.

Tất cả thư từ phải được gửi đến:

Registrar-Recorder/County Clerk

Election Planning Section, Room 2015

Nomination Documents Enclosed

P.O. Box 1024

Norwalk, CA 90651-1024

 

(800) 815-2666, ext. 5

(562) 466-1310

(562) 462-2317

Hoặc chuyển đến:

Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận

Election Information Section
Phòng 2013  

12400 Imperial Hwy.

Norwalk, CA 90650

Giờ Làm Việc: Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

 

(800) 815-2666, ext. 5

(562) 466-1310

(562) 462-2317


Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận

Văn Phòng Khu Lancaster

44509 16th St. West, Suite 101

Lancaster, CA 93534

Giờ Làm Việc: Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều

(661) 945-6446

[Original Content]