Skip to Content
[Page Content]

Bước 1: Quý Vị Có Hợp Lệ Không?

Hãy xem lại Lịch Trình Nộp Hồ Sơ Ứng Cử cho chức vụ đó, và những đòi hỏi và thời hạn nộp hồ sơ.

Bước 2: Nộp Đơn CRQ

Trong thời gian nộp hồ sơ ứng cử, ứng cử viên phải ký tên vào và nộp Đơn Ghi Danh Ứng Cử và đơn về Khả Năng (CRQ), được dùng để xác nhận tình trạng khả năng của ứng cử viên.

Lưu Ý: Đơn CRQ được dùng để chuẩn bị các tài liệu ứng cử và do đó không phải là tài liệu ứng cử chính thức của ứng cử viên.

Điền đơn CRQ bằng một trong những cách sau đây:

 • Trong Mạng Điện Toán: Đơn Ghi Danh Ứng Cử và đơn Về Khả Năng (CRQ)
  • Tài liệu ứng cử sẽ được chuẩn bị trước và sẵn sàng để đến lấy và/hoặc nộp ở Ban Đặc Trách Tài Liệu Bầu Cử (Lầu 2, Phòng 2013) tại địa chỉ 12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650.
  • Quý vị có thể yêu cầu nhận tài liệu ứng cử bằng bưu điện bằng cách chọn “Yêu cầu Nhận Tài Liệu bằng Bưu Điện.”
  • Đơn trong mạng điện toán sẽ không sử dụng được vào ngày cuối của mỗi thời gian nộp hồ sơ.
 • Đích thân đến nộp: Nộp hồ sơ ứng cử vào bất cứ lúc nào từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày thường, trừ những ngày lễ.
  • Khi đến phòng văn khố, ứng cử viên hay người đại diện được ủy quyền sẽ được chỉ dẫn và được cấp các tài liệu ứng cử chính thức.
  • Yêu cầu tại:

   Election Information Section

   2nd Floor, Room 2013

   12400 Imperial Highway

   Norwalk, CA 90650

 • Người đại diện được ủy quyền: Quý vị có thể ủy quyền cho người đại diện đến lấy và gởi lại đơn CRQ đã ký tên của quý vị và các tài liệu ứng cử. Điền vàoĐơn Ủy Quyền Lấy và/hoặc Nộp Hồ Sơ Ứng Cử của Ứng Cử Viên
 • Bằng điện thoại: Gọi đến Ban Đặc Trách Tài Liệu Bầu Cử tại số (562) 466-1310 hoặc Ban Hoạch Định Bầu Cử tại số (562) 462-2317 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày thường, trừ các ngày lễ, để xin và nhận hồ sơ ứng cử chính thức bằng bưu điện.

Lưu Ý: Tất cả các ứng cử viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc điền và nộp các tài liệu ứng cử chính thức đã được chuẩn bị và cấp bởi văn phòng này trước thời hạn nộp hồ sơ hợp lệ theo luật định. Sẽ không có trường hợp ngoại lệ.

Bước 3: Chờ Tài Liệu Ứng Cử

 • Sau khi nộp đơn CRQ, ứng cử viên hay người đại diện được ủy quyền sẽ được chỉ dẫn và được cấp các tài liệu ứng cử chính thức.
 • Văn phòng này sẽ xem xét đơn CRQ trong vòng 48 tiếng (không tính ngày cuối tuần/ngày lễ).
 • Nếu vì bất cứ lý do gì đơn CRQ không được chấp nhận hay quý vị chưa được hợp lệ cho chức vụ đã chọn, quý vị sẽ được thông báo bằng điện thoại hay bằng email trong vòng 48 tiếng (không tính ngày cuối tuần/ngày lễ) và được cho biết lý do không chấp nhận đơn này.
[Original Content]