Skip to Content
[Page Content]

Làm Thế Nào để Bầu Bằng Thư

new logoBầu bằng Thư được Cải Thiện và Mới Mẻ

Tất cả cử tri bầu bằng thư sẽ nhận được tài liệu bỏ phiếu bằng thư mới được tái thiết kế cho kỳ Tổng Tuyển Cử ngày 6 tháng Mười Một, 2018. .


Điều Gì Mới?
Lá phiếu, phong bì, bìa gấp kín đều mới và không cần phải dán tem!

new vote by mail materials

Tiếp Nhận Thông Tin
Xem, tải xuống và phân phối tờ thông tin Bầu bằng Thư mới của chúng tôi và Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra.
Tờ Thông Tin Mới về Bầu bằng Thư
Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra


Danh Sách băng Video Bầu bằng Thư
Xem, tải xuống và chia sẻ diễn đàn truyền thông xã hội của quý vị!
Đừng quên kết nối với chúng tôi @lacountyrrcc.


 


Muốn được Bầu bằng Thư?
Yêu cầu một lá phiếu VBM nhanh chóng và dễ dàng. Nộp đơn trên mạng điện toán hôm nay. .

[Original Content]

New Vote By Mail