Skip to Content
[Page Content]

Gửi Lá Phiếu Bầu bằng Thư

Vote by Mail Drop Box

Tổng Tuyển Cử Tổng Thống năm 2020

Sắp Có Sớm: Danh Sách Các Địa Điểm Thùng Nhận Phiếu

Việc tuyển dụng và lựa chọn các Thùng Nhận Phiếu cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống đang được tiến hành. Các địa điểm sẽ được cung cấp 30 ngày trước Ngày Bầu Cử.

Sẽ có hơn 300 Thùng Nhận Phiếu an toàn trên khắp Quận để gửi lại lá phiếu đã bầu của quý vị một cách an toàn trong cuộc bầu cử này.


Danh Sách Kiểm Tra Lá Phiếu Gửi Lại

Trước khi quý vị gửi lại lá phiếu Bầu bằng Thư của mình, hãy chắc chắn rằng:

  1. Đặt (các) lá phiếu đã bầu của quý vị vào trong Phong Bì Gửi Lại Chính Thức
  2. Niêm phong an toàn Phong Bì Gửi Lại Chính Thức
  3. Ký tên và ghi ngày vào mặt sau của Phong Bì Gửi Lại Chính Thức

Cách Kiểm Tra xem Phiếu Bầu Của Quý Vị đã được Nhận và Đếm chưa

Sau khi gửi lại lá phiếu đã bầu của quý vị thông qua Thùng Nhận Phiếu hoặc qua đường bưu điện, quý vị có thể kiểm tra lá phiếu của mình để bảo đảm rằng phiếu đã được nhận và kiểm đếm thông qua Công Cụ Kiểm Tra Tình Trạng Bầu bằng Thư của chúng tôi.

Công cụ này sẽ được cung cấp 30 ngày trước Ngày Bầu Cử.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.