Skip to Content
[Page Content]

Nộp Lại Lá Phiếu Bầu bằng Thư

Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống, Ngày 3 Tháng Ba, 2020

Có sẵn vào ngày 3 tháng Hai đến ngày 3 tháng Ba, Ngày Bầu Cử

Quận L.A đang cung cấp một giải pháp thay thế cho cử tri Bầu bằngThư (VBM) để bỏ phiếu trực tiếp một cách dễ dàng và an toàn. Giờ giấc sẽ khác nhau tùy theo địa điểm.

Cử tri bầu bằng thư sẽ có hơn 200 địa điểm thùng nhận phiếu trên khắp Quận.

XEM CÁC ĐỊA ĐIỂM THÙNG NHẬN PHIẾU


Danh Sách Kiểm Tra khi Gởi Lại Phiếu Bầu

Trước khi quý vị nộp lại lá phiếu Bầu bằng Thư, hãy chắc chắn rằng:

  1. Lá phiếu của quý vị được đặt an toàn vào trong phong bì.
  2. Quý vị ký tên vào mặt sau của phong bì.
  3. Cử tri được phép nộp lại phiếu bầu cho các thành viên gia đình và bạn bè của họ.

Nói Chuyện với Cộng Đồng của Quý vị

Tải xuống và in ra Tờ Rơi Nộp Lại Phiếu Bầu bằng Thư

[Original Content]