Skip to Content
[Page Content]

Bầu bằng Thư ở Quận Los Angeles

Vote by Mail Notices

Kiểm tra Thùng Thư của Quý Vị

Tất cả các cử tri đã ghi danh, đều đã được gửi Thông Báo Xác Nhận Địa Chỉ Bầu bằng Thư với thông tin về cách bỏ phiếu an toàn trong cuộc Tổng Tuyển Cử vào Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020.

Nếu quý vị mới đổi chỗ ở, chúng tôi cần được biết. Quý vị có thể dễ dàng cập nhật địa chỉ của mình bằng cách điền vào Thông Báo Xác Nhận Địa Chỉ Bầu bằng Thư và bỏ nó vào thùng thư!

Nếu địa chỉ của quý vị không thay đổi thì không cần thực hiện hành động nào. Mặc dù vậy, chúng tôi luôn khuyến khích cử tri kiểm tra thông tin ghi danh của họ trên Công Cụ Tình Trạng Ghi Danh của chúng tôi.


Lựa Chọn Bỏ Phiếu An Toàn, Thuận Tiện và Ưu Tiên vào năm 2020

Bắt đầu với cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 3 Tháng 11 năm 2020, tất cả các cử tri đã ghi danh sẽ được gửi một lá phiếu Bầu bằng Thư để bảo đảm một lựa chọn bỏ phiếu an toàn và thuận tiện trong đại dịch COVID-19.

Lá phiếu Bầu bằng Thư trong tất cả các cuộc bầu cử bắt đầu được gởi ra 29 ngày trước Ngày Bầu Cử.


Cách Gởi Lại Phiếu Bầu của quý vị

Có nhiều lựa chọn về cách gởi lại lá phiếu của quý vị:

  • Bằng đường bưu điện, hãy nhớ là không cần bưu phí
  • Đích thân nộp lại tại bất cứ địa điểm thùng nhận phiếu Bầu bằng Thư nào
  • Tại bất cứ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận L.A.

Nếu lá phiếu của quý vị được đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu cử và Sở của chúng tôi nhận được trong vòng 17 ngày, thì chúng tôi sẽ giải quyết, xác minh và tính phiếu bầu đó.

Tải xuống và chia sẻ với cộng đồng của quý vị: Cách gửi lại Lá Phiếu Bầu bằng Thư của quý vị


Cách Theo Dõi Phiếu Bầu của quý vị

Nhận văn bản tin nhắn được cá nhân hóa, email và/hoặc lời nhắn tự động trên lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị bằng cách đăng ký Lá phiếu của tôi ở đâu. Đây là một dịch vụ miễn phí dành cho tất cả các cử tri nào đã ghi danh, cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật về lá phiếu của quý vị đang ở nơi nào và khi nào quý vị có thể nhận được nó.

ĐĂNG KÝ CHO BALLOT TRAX

Cách Kiểm Tra xem Lá Phiếu Của Quý Vị đã Được Nhận và Đếm hay chưa

Cử tri có thể kiểm tra tình trạng lá phiếu của họ để xác nhận xem phiếu đã được nhận và kiểm đếm hay chưa thông qua Công Cụ cho Tình Trạng Bầu bằng Thư


Yêu cầu một Lá Phiếu bằng một Ngôn Ngữ Khác

Quận L.A. cung cấp dịch vụ ngôn ngữ đầy đủ và/hoặc hỗ trợ lên đến 18 thứ tiếng của đa ngôn ngữ.

Để yêu cầu lá phiếu hoặc tài liệu bầu cử của quý vị bằng một ngôn ngữ khác, vui lòng gọi cho Ban Dịch Vụ Đa Ngôn Ngữ của chúng tôi tại số 800-815-2666, chọn mục 3.


Tuyên Bố Xác Nhận Chữ Ký

Chúng tôi hiểu rằng sau nhiều năm, chữ ký của quý vị hẳn sẽ thay đổi. Nếu chữ ký trên phong bì gửi lại Phiếu Bầu bằng Thư của quý vị không trùng khớp với chữ ký trong cơ sở dữ liệu ghi danh cử tri của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua đường bưu điện và yêu cầu quý vị hoàn tất và gửi lại giấy Tuyên Bố Xác Nhận Chữ Ký.


Quên Ký Tên vào Phong Bì Cho Lá Phiếu Bầu bằng Thư của quý vị?

Nếu quý vị gửi lại lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị mà không ký tên vào phong bì gửi lại, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một tài liệu gọi là "Bản Tuyên Bố Lá Phiếu Chưa Ký Tên" để yêu cầu chữ ký của quý vị.

Chữ ký của quý vị được đòi hỏi nhằm xác minh danh tính của quý vị và để giải quyết lá phiếu. Quý vị có tối đa 28 ngày sau Ngày Bầu Cử để gửi lại bản tuyên bố để lá phiếu của quý vị được giải quyết.

[Original Content]