Skip to Content
[Page Content]

provisional-ballot

Bầu tạm thời đã được áp dụng ở California từ năm 1984. Lá phiếu bầu tạm thời cũng được tính như lá phiếu bầu bình thường. Chỉ khác một điều duy nhất là lá phiếu bầu tạm thời được bỏ trong phong bì màu hồng nhằm lưu ý cho viên chức bầu cử để họ kiểm chứng các chi tiết của cử tri trước khi đếm lá phiếu đó. Bầu tạm thời nhằm bảo đảm không có cử tri nào đã ghi danh hợp lệ bị từ khước quyền bỏ phiếu của họ. Nó cũng giúp cho viên chức bầu cử chắc chắn rằng không có cử tri nào bỏ phiếu hai lần trong cùng một kỳ bầu cử do lầm lẫn.

Tại Sao Quý Vị Được Yêu Cầu Bầu Tạm Thời?

Nhân viên bầu cử có thể yêu cầu quý vị bầu tạm thời nếu:

  • Quý vị đã ghi danh bầu cử, nhưng tên của quý vị không có trong Danh Sách Cử Tri.
  • Quý vị là cử tri Bầu Bằng Thư nhưng muốn đích thân đi bầu và không có Lá Phiếu Bầu Bằng Thư của mình.
  • Quý vị chọn bỏ phiếu tại một khu bầu cử không phải khu mà quý vị đã ghi danh.
  • Quý vị là cử tri bầu lần đầu trong kỳ bầu cử liên bang và không cung cấp được bằng chứng xác minh về cá nhân.

Nên nhớ, khi có sự do dự, hãy bầu tạm thời. Là cử tri quý vị được quyền bầu tạm thời bất kể những vấn đề mà quý vị có thể gặp phải tại phòng phiếu. Việc bầu cử không bao giờ bị cản trở, và lá phiếu tạm thời là cách để chắc chắn cho tất cả cử tri đều có cơ hội bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử.

[Original Content]