Skip to Content
[Page Content]

Tìm hiểu làm thế nào để:

Bầu bằng Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

1) Xem và in lá phiếu mẫu của quý vị

2) Đánh dấu các trang của Lá Phiếu Bầu Bằng Thư hoặc Lá Phiếu Mẫu Chính Thức.

a) Để bầu cho:

i) ỨNG CỬ VIÊN: Tô kín vào ô tròn bên cạnh tên của (các) ứng cử viên. Đừng bầu quá số ứng cử viên đã quy định. Vì như vậy là bầu quá số quy định và lá phiếu mà quý vị bầu cho chức vụ đó sẽ không được tính.

ii) DỰ LUẬT: Tô kín vào ô tròn bên cạnh chữ CÓ hoặc KHÔNG. Đừng bầu cho cả hai câu CÓ và KHÔNG. Vì như vậy là bầu quá số quy định và lá phiếu của quý vị bầu cho dự luật đó sẽ không được tính.

iii) ỨNG CỬ VIÊN VIẾT TÊN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN: Quý vị phải dùng Lá Phiếu Viết Tên Vào Của Liên Bang để bầu cho ứng cử viên viết tên hội đủ điều kiện.

(1) Số người được bầu kể cả những người đã được viết tên vào không được bầu quá số người cho phép tranh cử nếu không lá phiếu của quý vị bầu cho phần tranh cử đó sẽ không được tính.

(2) Bầu bằng cách viết tên chỉ hợp lệ đối với những ứng cử viên hội đủ điều kiện.

3) In ra, điền đầy đủ và ký tên vào Đơn Fax Lại Lá Phiếu Đã Bầu Có Chữ Ký Của Cử Tri Bầu Khiếm Diện Đặc Biệt và Phần Tuyên Thệ.

Điền vào Lá Phiếu Viết Vào của Liên Bang

Những lý do để dùng Lá Phiếu Viết Tên Vào của Liên Bang:

 • Nếu do phải phục vụ trong quân đội hoặc những hoàn cảnh bất ngờ khác, quý vị không nhận được thư như bình thường, quý vị có thể sử dụng Lá Phiếu Viết Tên Vào Của Liên Bang để bầu. Nhưng quý vị phải là cử tri đã ghi danh trong Quận Los Angeles.
 • Nếu quý vị là cử tri trong quân đội và ở hải ngoại bầu bằng Lá Phiếu Bầu Bằng Thư đặc biệt và quý vị muốn bầu cho ứng cử viên viết tên vào, quý vị cần phải viết vào và gởi bằng bưu điện hoặc fax Lá Phiếu Viết Tên Vào Của Liên Bang cùng với lá phiếu đặc biệt đó.

Cử tri trong quân đội và ở hải ngoại được gởi lại lá phiếu của họ bằng fax hoặc bằng bưu điện.

Gởi Lại Lá Phiếu Của Quý Vị

Lưu Ý: Lá phiếu của quý vị phải nhận được trước khi các phòng phiếu ở California đóng cửa vào lúc 8 giờ tối của Ngày Bầu Cử thì mới được tính.

Bằng Thư

Bỏ lá phiếu đã bầu và phần tuyên thệ đã ký tên của quý vị vào phong bì kín, ký tên, dán lại và gởi đến:

Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk

Vote By Mail Section

P.O. Box 30960

Los Angeles, CA 90030-0960

Đề Nghị về Ngày Gởi Lá Phiếu Đã Bầu:

 • Từ Iraq, Afghanistan, Tàu Hải Quân Đã Điều Động: 4 tuần trước kỳ bầu cử
 • Từ các cơ sở quân đội khác ở hải ngoại: 3 tuần trước kỳ bầu cử
 • Từ các địa điểm ở hải ngoại: 4 tuần trước kỳ bầu cử (tùy theo dịch vụ bưu điện của nước ngoài)
 • Từ trong Hoa Kỳ: 1 tuần trước kỳ bầu cử

Bằng Fax

Nếu do phải phục vụ trong quân đội hoặc tạm trú bên ngoài Hoa Kỳ, lá phiếu của quý vị có thể sẽ không đến được văn phòng chính ở Norwalk trước 8 giờ tối Giờ Miền Tây vào Ngày Bầu Cử, quý vị có thể gởi lá phiếu đã bầu của mình bằng fax.

Nếu quý vị chọn gởi lại lá phiếu đã bầu của mình bằng fax, quý vị cũng phải điền đầy đủ và ký tên vào Đơn Fax Lại Lá Phiếu Đã Bầu Có Chữ Ký Của Cử Tri Bầu Khiếm Diện Đặc Biệt và Phần Tuyên Thệ.

Lưu Ý: Khi fax lại lá phiếu đã bầu của quý vị, quý vị đã miễn quyền giữ kín của mình.

Hãy fax:

 1. Lá phiếu đã bầu của quý vị
 2. Đơn lá phiếu đã bầu và chữ ký trên lá phiếu khiếm diện và phần tuyên thệ đến Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles tại bất cứ số fax nào sau đây:
 • (562) 462-2354
 • (562) 868-0861
 • (562) 462-3035
 • (562) 466-1385
 • (562) 864-6786

Lưu Ý: Lá phiếu của quý vị sẽ không được tính nếu quý vị không ký tên vào đơn fax lại lá phiếu có chữ ký bầu khiếm diện đặc biệt và phần tuyên thệ. Lá phiếu của quý vị phải nhận được trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử.

[Original Content]