Skip to Content
[Page Content]

Quyền cho Cử Tri Khuyết Tật

Rights for Voters with Specific Needs

Learn about voting rights for voters with disabilities.

Luật là gì?

Bốn luật liên bang có tầm quan trọng đặc biệt đối với cử tri khuyết tật và cao tuổi có nhu cầu cụ thể.

 • Đạo Luật về Quyền Bầu Cử năm 1965: Bất cứ cử tri nào yêu cầu sự trợ giúp đều có thể nhận được nó từ một người do cử tri lựa chọn, mà không phải là người chủ tuyển dụng của cử tri hoặc đại diện của chủ nhân hoặc viên chức hoặc đại diện của công đoàn cử tri.
 • Khả Năng Tiếp Cận Bỏ Phiếu đối với Đạo Luật cho Người Cao Niên và Người Khuyết Tật, năm 1984: Thúc đẩy quyền cơ bản được bỏ phiếu bằng cách yêu cầu "quyền tiếp cận cho những cá nhân cao niên và cá nhân bị khuyết tật tới các cơ sở ghi danh và trung tâm bầu cử trong các cuộc bầu cử liên bang".
 • Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật năm 1990 (ADA): Yêu cầu các tổ chức công cung cấp khả năng tiếp cận chương trình, sửa đổi hợp lý chính sách và các dịch vụ và hỗ trợ phụ nếu cần thiết để tạo cơ hội bình đẳng cho cá nhân bị khuyết tật tham gia và hưởng các lợi ích của dịch vụ, chương trình hoặc hoạt động do một tổ chức công thực hiện.
 • Đạo luật Giúp Hoa Kỳ Bầu Cử năm 2002 (HAVA): Luật liên bang mới cho phép cơ hội tiếp cận và tham gia nhiều hơn vào quá trình bầu cử, bao gồm các điều khoản liên quan đến công nghệ bỏ phiếu dễ tiếp cận tại các trung tâm bầu cử vào năm 2006.

Các Mục Tiêu của Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles là gì?

Mục tiêu của RR/CC (Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận) là cung cấp các giải pháp bầu cử cho mọi người và có 100% sự tham gia của các cử tri hội đủ điều kiện vào tất cả các cuộc bầu cử, tất cả các trung tâm bầu cử đều có thể được tiếp cận đầy đủ với các công cụ thuận tiện cho tất cả các cử tri nào muốn được bỏ phiếu độc lập và riêng tư.

 • Các Trung Tâm Bầu Cử Dễ Tiếp Cận
 • Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu Dễ Tiếp Cận cho người dùng Xe Lăn
 • Loại lớn và hướng dẫn bỏ phiếu từng bước một tại trung tâm bầu cử
 • Các tính năng trợ năng của thiết bị đánh dấu lá phiếu (âm lượng và tốc độ âm thanh, bàn phím điều khiển, độ tương phản giao diện cho người sử dụng, kích cỡ chữ đọc và điều chỉnh góc độ màn hình)
 • Dịch vụ TDD (Thiết Bị Trợ Giúp cho Người Suy/Khiếm Thính Giác) cho người điếc và suy thính
 • Audio CD với các dự luật trên lá phiếu của Tiểu Bang và Quận
 • Các lựa chọn của bầu khiếm diện/bầu bằng thư
 • Hỗ trợ của nhân viên trung tâm bầu cử ở từng bước của quy trình bỏ phiếu
 • Đăng ký/ghi danh cùng ngày
 • Các bài thuyết trình về tiếp cận cử tri và trình diễn thiết bị

Trải Nghiệm Mới về Bỏ Phiếu Dễ Tiếp Cận

Các trung tâm bầu cử hiện cung cấp nhiều lựa chọn hơn các địa điểm phòng phiếu, RR/CC đang tận dụng các lợi ích của công nghệ để có được trải nghiệm bỏ phiếu dễ dàng và dễ tiếp cận. Bầu cử không còn là sự kiện diễn ra trong một ngày và cử tri khuyết tật không cần phải bỏ phiếu trong một quầy bỏ phiếu riêng. Mô hình Giải Pháp Bầu Cử cho Mọi Người (VSAP) được thiết kế để trực quan và dễ tiếp cận cho tất cả các cử tri, bất kể tình trạng khuyết tật. Thiết bị đánh dấu phiếu bầu cung cấp trải nghiệm bỏ phiếu riêng tư và độc lập mà có thể truy cập được và thuận tiện.

Tư Vấn về Khả Năng Tiếp Cận

Tư vấn của ban Cố Vấn Tiếp Cận Bầu Cử của Quận Los Angeles hỗ trợ Sở trong việc cung cấp thông tin về các vấn đề ghi danh của cử tri và bầu cử cho những người cao niên và những người khuyết tật.

Chuyên gia tư vấn của RR/CC là Angela Davis, Phó Cao Cấp của Ban Dân Quyền cho Người Khuyết Tật (DCR) của Quận Los Angeles, người đã tư vấn cho Sở về các cách khiến quy trình bầu cử được dễ dàng tiếp cận hơn đến mọi công dân trong Quận. Có thể liên lạc với bà tại số (213) 202-5826.

Tìm hiểu thêm về Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Bầu Cử.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.