Skip to Content
[Page Content]

Trung Tâm Bầu Cử Lưu Động

Interactive Sample Ballot

Về việc

Chương Trình Bỏ Phiếu Lưu Động của VSAP cho phép Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles (RR/CC) đáp ứng nhu cầu bỏ phiếu của những nhân viên thiết yếu trong đại dịch COVID-19. RR/CC đang tuyển dụng các địa điểm để tổ chức Trung Tâm Bầu Cử Lưu Động nhằm phục vụ cho các nhóm sau:

  • Bệnh Viện/Nhân Viên Y Tế
  • Nhân Viên Dịch Vụ/Phân Phối Thực Phẩm
  • Các Trung Tâm Giao Thông Vận Tải
  • Các Cơ Quan về Tiện Ích
  • Các Dịch Vụ cho Người Lâm Cảnh Vô Gia Cư
  • Các Dịch Vụ cho Người bị Khuyết Tật

Các Trung Tâm Bầu Cử Lưu Động cung cấp các dịch vụ giống như các Trung tâm Bầu Cử Truyền Thống và phục vụ các địa điểm khác nhau mỗi ngày trong Thời Điểm Bầu Cử..

Các Yêu Cầu

Các Trung Tâm Bầu Cử Lưu Động sẽ được lên kế hoạch cung cấp dịch vụ trong một ngày trong Thời Điểm Bầu cử trong 4, 6 hoặc 8 giờ. Các giao thức an toàn đã được thực thi để bảo đảm việc giãn cách giao tiếp, an toàn cho cử tri và cung cấp PPE (Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân).

Trung Tâm Bầu Cử Lưu Động đòi hỏi không gian ngoài trời rộng 2.200 bộ vuông (bãi đậu xe, quảng trường, v.v.), 4-5 điểm đậu cho các phương tiện của Quận và việc tiếp cận nhà vệ sinh (nếu có thể). Chương Trình Trung Tâm Bầu Cử Lưu Động cung cấp nguồn điện và nguồn mạng riêng.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.