Skip to Content
[Page Content]

Tất cả các cử tri trong Quận Los Angeles đều có thể chọn bầu bằng thư. Lá Phiếu Bầu Bằng Thư sẽ được gởi đến các cử tri bằng bưu điện, cử tri sẽ gởi lại lá phiếu bầu đó cũng bằng bưu điện hoặc đem đến bỏ tại phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử.

BẦU CỬ SƠ BỘ TRỰC TIẾP TOÀN TIỂU BANG THỨ BA, NGÀY 5 THÁNG SÁU, 2018

Có hai loại đơn xin Bầu Bằng Thư:

Đơn Xin Bầu Bằng Thư Thường Xuyên: Nộp đơn xin trở thành cử tri Bầu Bằng Thư thường xuyên có nghĩa là quý vị sẽ tự động nhận được Lá Phiếu Bầu Bằng Thư cho mỗi kỳ bầu cử mà quý vị được hợp lệ để bỏ phiếu. Quý vị sẽ không còn cần phải nộp đơn xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư cho mỗi kỳ bầu cử nữa.

Kiểm soát Tình Trạng Bầu bằng Thư sau khi quí vị đã nộp đơn Bầu bằng Thư.

Trang bìa sau của tập sách Lá Phiếu Mẫu Chính Thức của quý vị có in sẵn đơn xin bầu bằng thư.

Thư yêu cầu có thể được chấp nhận nếu trong thư ghi rõ lá phiếu đó là xin cho kỳ bầu cử nào, phải có ghi tên và chữ ký của cử tri, địa chỉ ghi danh và địa chỉ để gởi lá phiếu đến.

Phải có chữ ký của mỗi người xin lá phiếu bầu bằng thư để kiểm chứng tình trạng hợp lệ của đơn xin.

Cử tri muốn bầu bằng thư phải nộp đơn yêu cầu lá phiếu trễ nhất là 7 ngày trước ngày bầu cử. Nếu quý vị sẽ không thể đi bầu tại phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử, hãy nhanh chóng điền và ký tên vào đơn xin lá phiếu bầu bằng thư và gởi lại đơn này đến:

Registrar-Recorder/County Clerk

P.O. Box 30450

Los Angeles, CA 90030-0450

[Original Content]