Skip to Content
[Page Content]

Bầu bằng Thư ở Quận Los Angeles

Vote by Mail Notices

Lựa chọn Bỏ phiếu An toàn, Dễ tiếp cận và Ưu tiên vào năm 2021

Tất cả các cử tri đã đăng ký sẽ được gửi một lá phiếu Bỏ phiếu qua Thư để bảo đảm một lựa chọn bỏ phiếu an toàn và dễ tiếp cận trong đại dịch COVID-19.

Gửi Phiếu Bầu Bằng Thư được gửi qua đường bưu điện không trễ hơn 29 ngày trước Ngày Bầu Cử.

Cách gởi lại Lá Phiếu của quý vị

Có nhiều lựa chọn cho quý vị gởi trả lại lá phiếu:

Nếu lá phiếu của quý vị được đóng dấu bưu điện trước hoặc trong Ngày Bầu cử và được Sở của chúng tôi nhận được trong vòng 7 ngày (EC, § 1605 (d).), chúng tôi sẽ xử lý, xác minh và kiểm đếm lá phiếu đó.

Tải xuống và chia sẻ với cộng đồng của quý vị: Cách gửi lại Lá Phiếu Bầu bằng Thư của quý vị

Cách Theo Dõi Phiếu Bầu của quý vị

Nhận văn bản tin nhắn được cá nhân hóa, email và/hoặc lời nhắn tự động trên lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị bằng cách đăng ký Lá phiếu của Tôi Ở đâu. Đây là một dịch vụ miễn phí dành cho tất cả các cử tri nào đã ghi danh, cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật về lá phiếu của quý vị đang ở nơi nào và khi nào quý vị có thể nhận được nó.

ĐĂNG KÝ LÁ PHIẾU CỦA TÔI Ở ĐÂU

Kiểm Tra xem Lá Phiếu Của Quý Vị đã Được Nhận và Đếm hay chưa

Cử tri có thể kiểm tra tình trạng lá phiếu của họ để xác nhận xem phiếu đã được nhận và kiểm đếm hay chưa thông qua Công Cụ cho Tình Trạng Bầu bằng Thư

Yêu cầu Thay thế Lá Phiếu Bầu bằng Thư

Các cử tri được khuyến khích đợi cho đến Thứ Hai, ngày 23 tháng 8 mới xin một lá phiếu thay thế nhằm có đủ thời gian cho lá phiếu đầu tiên của họ kịp đến được địa chỉ gửi thư của họ.

BẮT ĐẦU

Yêu cầu một Lá Phiếu bằng một Ngôn Ngữ Khác

Quận L.A. cung cấp dịch vụ ngôn ngữ đầy đủ và/hoặc hỗ trợ lên đến 18 thứ tiếng của đa ngôn ngữ.

Để yêu cầu lá phiếu hoặc tài liệu bầu cử của quý vị bằng một ngôn ngữ khác, vui lòng gọi cho Ban Dịch Vụ Đa Ngôn Ngữ của chúng tôi tại số 800-815-2666, chọn mục 3.

Bản Tuyên Bố Xác Nhận Chữ Ký

Chúng tôi hiểu rằng sau nhiều năm, chữ ký của quý vị hẳn sẽ thay đổi. Nếu chữ ký trên phong bì gửi lại Phiếu Bầu bằng Thư của quý vị không trùng khớp với chữ ký trong cơ sở dữ liệu ghi danh cử tri của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua đường bưu điện và yêu cầu quý vị hoàn tất và gửi lạ Bản Tuyên Bố Xác Nhận Chữ Ký.

Chữ ký của quý vị được đòi hỏi nhằm xác minh danh tính của quý vị và để giải quyết lá phiếu.

Cuộc Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm Thống Đốc California, Ngày 14 tháng Chín, 2021

Tải xuống bản Tuyên Bố Xác Nhận Chữ Ký và gửi lại trước 5 giờ chiều ngày 12 tháng Mười, 2021.

Quên Ký Tên vào Phong Bì Cho Lá Phiếu Bầu bằng Thư của quý vị?

Nếu quý vị gửi lại lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị mà không ký tên vào phong bì gửi lại, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một tài liệu gọi là "Bản Tuyên Bố Lá Phiếu Chưa Ký Tên" để yêu cầu chữ ký của quý vị.

Chữ ký của quý vị được đòi hỏi nhằm xác minh danh tính của quý vị và để giải quyết lá phiếu.

Cuộc Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm Thống Đốc California, Ngày 14 tháng Chín, 2021

Tải xuống bản Tuyên Bố Xác Nhận Lá Phiếu Chưa Ký Tên và gửi lại trước 5 giờ chiều ngày 12 tháng Mười, 2021.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.