Skip to Content
[Page Content]

Lá Phiếu Để Bầu bằng Thư

Có những hoàn cảnh nào mà vì thế cử tri có thể phải bầu bằng lá phiếu khiếm diện không?

Có. Nếu một khu bầu cử có 250 cử tri ghi danh hoặc ít hơn vào ngày thứ 88 trước ngày bầu cử, khu bầu cử đó có thể được nhân viên bầu cử tuyên bố là một khu bầu cử “bầu bằng thư” vì không có địa điểm bỏ phiếu và nhân viên phòng phiếu tại những khu bầu cử nhỏ. Tất cả cử tri trong những khu bầu cử được chỉ định như vậy sẽ tự động nhận được lá phiếu khiếm diện cho cuộc bầu cử đó.

Làm sao tôi có thể xin một lá phiếu khiếm diện?

Thay vì đến phòng phiếu để bầu lá phiếu vào Ngày Bầu Cử, bất cứ cử tri nào đã ghi danh đều có thể yêu cầu lá phiếu khiếm diện bằng cách điền vào đơn xin Bầu Bằng Thư.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy xem trong phần Đơn Xin Bầu Bằng Thư.

Tôi nộp lá phiếu khiếm diện trong Ngày Bầu Cử bằng cách nào?

Quý vị có thể đích thân nộp lá phiếu khiếm diện tại bất cứ một địa điểm bỏ phiếu của khu bầu cử nào trong Quận Los Angeles hoặc tại Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận trước 8 giờ tối trong Ngày Bầu Cử. Nếu, vì đau yếu hoặc tàn tật, quý vị không thể đích thân nộp lá phiếu, quý vị có thể ủy quyền, bằng cách viết thư, để cho vợ, con, phụ huynh, ông/bà, cháu, anh, chị hoặc người ở chung nhà nộp lại lá phiếu cho Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận hoặc cho địa điểm bỏ phiếu nào trong Quận Los Angeles trước 8 giờ tối trong Ngày Bầu Cử.

Tôi bị suy yếu thể chất/khuyết tật và tôi phải bầu bằng thư. Tôi có cần phải nộp đơn xin lá phiếu khiếm diện cho mỗi cuộc bầu cử không?

Không. Quý vị có thể nộp đơn xin chuyển qua tình trạng "Bầu Khiếm Diện Thường Xuyên" bằng cách điền Đơn Xin Bầu Bằng Thư Thường Xuyên. Sau khi đơn đã được lưu vào hồ sơ, quý vị sẽ không còn cần phải nộp đơn cho những kỳ bầu cử sau này nữa. Lá phiếu sẽ tự động gửi đến quý vị vào mỗi kỳ bầu cử. Người phối ngẫu hoặc một người khác ở chung nhà với quý vị cũng có thể nộp đơn xin chuyển qua tình trạng bầu khiếm diện thường xuyên. Sau khi cử tri đã được chuyển qua tình trạng bầu khiếm diện thường xuyên, thì tình trạng này sẽ vẫn được giữ như vậy miễn là họ phải bầu lá phiếu của mình trong tất cả những kỳ bầu cử toàn tiểu bang.

Muốn biết chi tiết về cách trở thành cử tri bầu khiếm diện thường xuyên, quý vị nên xem trong tập sách hướng dẫn về lá phiếu mẫu hoặc gọi cho Ban Bầu Cử Khiếm Diện ở số (562) 466-1323.

Tôi có nhận được một đơn xin lá phiếu khiếm diện từ một cuộc vận động chính trị. Sử dụng lá phiếu đó có hợp pháp không?

Có. Những Cá nhân, tổ chức và đoàn thể có thể phân phối đơn xin lá phiếu bầu khiếm diện. Tuy nhiên, họ phải sử dụng các mẫu đơn được theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử California. Văn phòng bầu cử sẽ không chịu trách nhiệm cho những đơn xin bầu khiếm diện này gởi đến cá nhân hay tổ chức này. Để đảm bảo lá phiếu bầu khiếm diện được gởi cho quy vị kịp thời hạn, chúng tôi đề nghị quý vị hãy gởi hoặc mang đơn xin trực tiếp đến Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận.

Nếu tôi xin một lá phiếu khiếm diện, tôi có thể đổi ý và vẫn bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu của mình hay không?

Có, nhưng xin quý vị vui lòng mang lá phiếu khiếm diện của mình đến địa điểm bỏ phiếu và nộp cho nhân viên phòng phiếu trước khi bỏ phiếu bằng một lá phiếu bình thường trong khu bầu cử. Nếu quý vị không có lá phiếu khiếm diện của mình để nộp vào, quý vị sẽ được phép bỏ phiếu bằng một lá phiếu “tạm thời” tại địa điểm bỏ phiếu. Lá phiếu tạm thời của quý vị sẽ được đếm sau khi nhân viên bầu cử xác nhận rằng trước đó quý vị đã không sử dụng một lá phiếu khiếm diện để bầu cho cuộc bầu cử đó.

Khi nào tôi có thể nộp đơn xin lá phiếu khiếm diện?

Quý vị có thể xin một lá phiếu khiếm diện:

  • Sớm nhất là 60 ngày trước ngày bầu cử: Ngoại trừ những lá phiếu từ nước ngoài, lá phiếu khiếm diện được gửi qua bưu điện cho những người nộp đơn xin bắt đầu vào ngày hợp lệ đầu tiên để gửi thư, tức là 29 ngày trước ngày bầu cử. Nhân viên bầu cử không thể nhận đơn xin qua bưu điện ít hơn 7 ngày (6 ngày hoặc ít hơn) trước ngày bầu cử.
  • Trong vòng 6 ngày cuối cùng trước ngày bầu cử: Nếu quý vị bị bệnh, bị khuyết tật hoặc biết rằng mình sẽ không đến được địa điểm bỏ phiếu của mình trong Ngày Bầu Cử, quý vị có thể bầu bằng một lá phiếu khiếm diện khẩn cấp. Quý vị có thể đích thân bỏ phiếu tại văn phòng của Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận hoặc gửi một thư được viết/ký tên để xin một lá phiếu khiếm diện và ủy quyền cho một người khác đem lá phiếu đến cho quý vị và trao lại cho văn phòng bầu cử hoặc bất cứ một địa điểm bỏ phiếu nào sau khi quý vị đã bầu xong lá phiếu đó.

Văn phòng RR/CC bắt đầu gửi những lá phiếu Khiếm Diện 29 ngày trước ngày bầu cử.

Ngày cuối cùng tôi phải gửi lại lá phiếu khiếm diện đã bầu xong của tôi là khi nào?

Các lá phiếu khiếm diện phải đến tay các nhân viên bầu cử trễ nhất là giờ đóng cửa các địa điểm bỏ phiếu (8 giờ tối) trong Ngày Bầu Cử. Dấu bưu điện không được chấp nhận tại California.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.