Skip to Content
[Page Content]

Bỏ phiếu tại Quận L.A — Giải Thích Về

Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận có một tiến trình bầu cử đặc biệt nhằm duy trì an ninh, phương tiện ra vào dễ dàng và ming bạch cho Quận Los Angeles, là khu vực có số cử tri lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Muốn biết thêm chi tiết về hệ thống bỏ phiếu và cách bỏ phiếu của Quận L.A., hãy đọc:

[Original Content]