Skip to Content
[Page Content]

Quý vị không cần phải ghi danh bầu cử lại nếu quý vị không bỏ phiếu trong một kỳ bầu cử.

Là cử tri đã ghi danh, quý vị sẽ cần phải ghi danh bầu cử lại nếu quý vị:

  • Đã dời chỗ ở đến một địa chỉ khác
  • Đổi tên
  • Thay đổi chính đảng gia nhập
Click here to Register Online Click here for Registration Status
[Original Content]