Skip to Content
[Page Content]

Tập sách “Phải Làm Gì Nếu...” bao gồm các thông tin hữu ích về cách giải quyết những vấn đề thông thường hoặc những trở ngại có thể xảy ra tại phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử. Nếu quý vị có thắc mắc thêm về Ngày Bầu Cử, xin liên lạc với phối trí viên hoặc gọi cho Đường Dây Trực Tiếp Về Dịch Vụ Nhân Viên Phòng Phiếu ở số: 1-800-815-2666, bấm số 7.

Tập sách được cập nhật vào mỗi kỳ bầu cử lớn. Tập sách mới nhất sẽ được cập nhật khi có.

What to Do If Nov. 6, 2012

Ngày 6 Tháng Mười Một Phải Làm Gì Nếu

[Original Content]