Skip to Content
[Page Content]

Có phải quý vị là nhân viên phòng phiếu cho kỳ bầu cử sắp tới và cần ôn lại một vài mục huấn luyện không? RR/CC tận tâm cung cấp cho quý vị tất cả mọi phương tiện hữu ích để có thể làm cho Ngày Bầu Cử được dễ dàng. Xem video về huấn luyện dưới đây. Cám ơn quý vị đã phục vụ cho Quận Los Angeles!

Hướng Dẫn Ngày Bầu Cử

Nếu quí vị có thêm câu hỏi về Ngày Bầu Cử, liên lạc với phối trí viên hoặc gọi Đường Giây Dịch Vụ Nhân Viên Phòng Phiếu: 1-800-815-2666, chọn 7. Sách huớng dẫn được cập nhật cho mỗi kỳ bầu cử lớn. Sách hướng dẫn sau cùng sẻ được cập nhật khi có sẳn.

Videos

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.