Skip to Content
[Page Content]

Quý vị có nói được song ngữ không?

Quý vị có biết rằng RR/CC cung cấp sự trợ giúp về ngôn ngữ cho chín thứ tiếng ngoài tiếng Anh trong Quận Los Angeles hay không? Quý vị có thể giúp cho các cử tri trong cộng đồng của quý vị bằng cách làm nhân viên phòng phiếu trong Ngày Bầu Cử nếu quý vị nói được bất cứ ngôn ngữ nào sau đây:

 • Tiếng Hoa (Quảng Đông/Quan Thoại)
 • Tiếng Ấn Độ
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Khờ Me
 • Tiếng Đại Hàn
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Phi Luật Tân
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Việt

Ngoài ra, RR/CC còn cung cấp thêm sự trợ giúp ngôn ngữ cho những ngôn ngữ khác tại các phòng phiếu dựa vào nhu cầu của cộng đồng trong các ngôn ngữ như sau:

 • Bengali
 • Gujarat
 • Nga
 • Armenia
 • Punjab
 • Urdu
 • Ba Tư
[Original Content]