Skip to Content
[Page Content]

Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu Dành Cho Học Sinh

become-a-pollworker

Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu Dành Cho Học Sinh là một cơ hội duy nhất cho các học sinh trung học để được học hỏi những phần kinh nghiệm chính của tiến trình bầu cử. Các học sinh được chỉ định làm Thư Ký tại các phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử. Mỗi học sinh đều có cùng những trách nhiệm trong vai trò làm nhân viên phòng phiếu — từ việc tham dự buổi huấn luyện, giúp đỡ các cử tri và đóng cửa phòng phiếu vào cuối ngày của Đêm Bầu Cử.

Muốn biết thêm chi tiết về Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu Dành Cho Học Sinh:

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.