Skip to Content
[Page Content]

Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu cho Công Dân Hoa Kỳ Mới nhập tịch

Nhân viên phòng phiếu là một phần quan trọng trong tiến trình dân chủ của chúng ta. Chương trình nhân viên Phòng Phiếu cho người Hoa Kỳ mới nhập tịch cho Thường Trú Dân Hợp Lệ (có Thẻ Xanh) cơ hội đóng góp vào tiến trình dân chủ bằng cách giúp đỡ cử tri tại phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử.

Hãy cùng Công Dân Hoa Kỳ Mới nhập tịch làm nhiệm vụ công dân vào Ngày Bầu Cử.

Xin làm Nhân Viên Phòng Phiếu Hôm Nay!

Quí vị có thể xin làm nhân viên phòng phiếu bằng thư hay đích thân mang tờ đơn.

Điều Kiện cho Nhân Viên Phòng Phiếu

  • Thường Trú Dân Hợp Lệ (Có Thẻ Xanh)
  • Nhỏ nhất 18 tuổi
  • Cư ngụ ở California

Để biết thêm tin tức, xem tài liệu nhân viên Phòng Phiếu LPR cho Công Dân Hoa Kỳ Mới Nhập tịch.


[Original Content]