Skip to Content
[Page Content]

Thay Đổi Về Phong Bì Có Sọc Màu Xanh Lá Cây

Thay Đổi Về Phong Bì Có Sọc Màu Xanh Lá Cây

Phong Bì Có Sọc Màu Xanh Lá Cây (GSE) nay sẽ trong suốt. Điều này sẽ giúp cho Ban Bầu Cử nhanh chóng thấy được những gì đựng bên trong GSE có đúng cách hay không vào cuối đêm.

Những Ngôn Ngữ Mới

Quận Los Angeles nay đã có tài liệu bầu cử được phiên dịch qua những ngôn ngữ sau đây: tiếng Ấn Độ, tiếng Khờ Me và tiếng Thái.

Ngoài ra, trong Ngày Bầu Cử sẽ có thông dịch viên tiếng Bengali và Gujarati tại những phòng phiếu được chọn và qua điện thoại.

Thay Đổi Về Sách Huấn Luyện

Tập “Tài Liệu Hướng Dẫn Bầu Cử và Những Điều Cần Làm” và “Phải Làm Gì Nếu...” được in bằng giấy hai mặt để bớt lãng phí.

Tabs được in ngay lên lề ngoài của mỗi trang. Tập Sách InkaVote Plus không còn được sử dụng nữa. Những chi tiết từ sách đó đã được nhập chung vào hai tập sách huấn luyện khác.

Thẻ Chỉ Dẫn Việc Xếp Hàng

Thẻ Chỉ Dẫn Việc Xếp Hàng

Chỉ Dẫn Việc Xếp Hàng là công việc tùy ý của nhân viên phòng phiếu chỉ thực hiện nếu có sự xếp hàng tại phòng phiếu và hầu hết các buồng bỏ phiếu đều đã có người sử dụng. Thẻ Chỉ Dẫn Việc Xếp Hàng sẽ được cấp phát.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.