Skip to Content
[Page Content]

Chi Tiết Liên Lạc

Nếu quý vị gặp khó khăn trước Ngày Bầu Cử, hãy gọi đến Đường Dây Trực Tiếp Về Dịch Vụ Nhân Viên Phòng Phiếu ở số (562) 462-2960 để được giải đáp về những điều sau đây:

  • Sử dụng chương trình huấn luyện trong mạng điện toán
  • Ghi danh vào lớp huấn luyện
  • Hủy bỏ việc ghi danh
  • Lịch trình lớp huấn luyện
  • Chi tiết về ISPU và CIC
  • Gởi thêm tài liệu VBM qua FedEx
[Original Content]