Skip to Content
[Page Content]

Tìm Chi Tiết Bầu Cử Của Tôi

Nếu một cử tri tuyên bố dưới hình thức tuyên thệ rằng họ không thể đánh dấu trên lá phiếu, cử tri ấy có thể nhận được sự trợ giúp việc đánh dấu lá phiếu bởi hai (2) người của họ lựa chọn. (E.C. § 14282)

Tìm chi tiết bầu cử của quý vị ở đây! Xem lại tình trạng ghi danh bầu cử của quý vị, ghi danh bầu cử trong mạng điện toán, ghi danh bầu cử bằng thư, tìm phòng phiếu và Lá Phiếu Mẫu của quý vị hoặc ghi danh nhận Lá Phiếu Mẫu Bằng Điện Tử.

[Original Content]