Skip to Content
[Page Content]

ออกเสียงลงคะแนนโดยส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์

มีกรณีใดบ้างหรือไม่ที่ผู้ออกเสียงต้องลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้ง

มี ถ้าเขตการเลือกตั้งหนึ่งมีผู้ออกเสียงที่ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 250 คนหรือน้อยกว่า ในวันที่ 88 ก่อนหน้าวันเลือกตั้ง อาจมีการประกาศให้เขตการเลือกตั้งนั้นเป็นเขตการเลือกตั้งที่ "ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์" ผู้ออกเสียงทั้งหมดในเขตการเลือกตั้งนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งโดยอัตโนมัติสำหรับการเลือกตั้งนั้น

ฉันจะขอบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งได้อย่างไร

แทนที่จะไปยังสถานเลือกตั้งเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้วอาจขอบัตรเลือกตั้งของผู้ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตั้งได้โดยการกรอกใบสมัครเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยทางไปรษณีย์ได้ :

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าเยี่ยม การสมัครเพื่อออกเสียงทางไปรษณีย์.

ฉันจะส่งบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้อย่างไร

ท่านสามารถนำไปส่งด้วยตัวท่านเองที่สถานที่เลือกตั้งใดก็ได้ของเขตของท่านภายในมณฑล Los Angeles หรือที่สำนักงานนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล ภายในเวลา 20:00 น. ในวันเลือกตั้ง ถ้าท่านนำส่งบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะความเจ็บป่วยหรือภาวะทุพพลภาพทางกาย ท่านสามารถมอบอำนาจโดยการเขียนจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คู่สมรส บุตร บิดาหรือมารดา ปู่ย่าตายาย หลาน พี่ชายหรือน้องชาย พี่สาวหรือน้องสาว หรือคนที่อาศัยอยู่ในบ้านของท่าน นำบัตรเลือกตั้งของท่านไปยังสำนักงานนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล หรือสถานที่เลือกตั้งใดก็ได้ของเขตของท่านภายในมณฑล Los Angeles ภายในเวลา 20:00 น. ในวันเลือกตั้ง

ฉันมีความบกพร่องทางกาย/มีภาวะทุพพลภาพ และฉันต้องลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ฉันต้องสมัครขอบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้งหรือไม่

ไม่ ท่านสามารถสมัครเพื่อขอสถานภาพเป็น "ผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ถาวร" โดย ใบสมัครการออกเสียงทางไปรษณีย์ถาวร เมื่อใบสมัครเข้าแฟ้มแล้วท่านไม่ต้องสมัครเพื่อออกเสียงทางไปรษณีย์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในอนาคต สำหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้งบัตรลงคะแนนจะถูกจัดส่งไปให้ท่านโดยอัตโนมัติ คู่สมรสหรือบุคคลอื่นที่พักอาศัยอยู่กับท่านอาจจะต้องสมัครเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนที่มีสถานภาพเป็นผู้ที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงที่คูหาเลือกตั้ง เมื่อผู้ออกเสียงเลือกตั้งได้รับสถานภาพเป็นผู้ที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงที่คูหาเลือกตั้ง เขาจะได้รับสถานภาพนั้นต่อไปตราบเท่าที่เขาออกเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วรัฐ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอเป็นผู้ออกเสียงถาวรที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้ง กรุณาอ่านจุลสารบัตรลงคะแนนตัวอย่างของท่าน หรือโทรศัพท์ถึงหมวดการออกเสียงลงคะแนนที่หมายเลข (562) 466-1323

ฉันได้รับใบสมัครขอบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้ง จากการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง ฉันจะใช้ใบสมัครนั้นได้หรือไม่

ได้ บุคคล องค์กร และกลุ่มต่าง ๆ อาจแจกใบสมัครขอบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้ง แต่บุคคลเหล่านั้นต้องใช้รูปแบบมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายการเลือกตั้งของรัฐ California เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งไม่รับผิดชอบต่อใบสมัครขอบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้ง ซึ่งส่งไปให้แก่บุคคลหรือกลุ่มเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งทันเวลา ขอแนะนำให้ท่านส่งใบสมัครของท่านโดยตรงถึงสำนักงานนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตัวท่านเอง

ถ้าฉันขอบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้ง ฉันจะเปลี่ยนใจและไปออกเสียงที่สถานที่เลือกตั้งของฉันได้หรือไม่

ได้ แต่กรุณานำบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งของท่านไปยังสถานที่เลือกตั้ง และส่งบัตรดังกล่าวคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่สถานที่เลือกตั้ง ก่อนที่จะออกเสียงในบัตรเลือกตั้งปกติของเขตเลือกตั้ง ถ้าท่านไม่ได้นำบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งไปคืน ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรลงคะแนน "ชั่วคราว" เพื่อออกเสียงที่สถานที่เลือกตั้งนั้น บัตรลงคะแนนชั่วคราวของท่านจะได้รับการนับ หลังจากที่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งยืนยันว่าก่อนหน้านี้ ท่านไม่ได้ออกเสียงโดยใช้บัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนั้น

ฉันจะสมัครขอบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งได้เมื่อไหร่

ท่านสามารถขอบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้ง :

  • ก่อนการเลือกตั้งไม่เกิน 60 วัน ยกเว้นบัตรเลือกตั้งที่ส่งไปยังต่างประเทศ จะเริ่มส่งบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งถึงผู้ที่ขอมาในวันแรกที่กฎหมายอนุญาตให้ส่งทางไปรษณีย์ได้ นั่นคือ 29 วันก่อนวันเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะไม่ยอมรับคำขอทางไปรษณีย์ก่อนหน้าการเลือกตั้งน้อยกว่า 7 วัน ( 6 วัน หรือน้อยกว่านั้น)
  • ในระหว่าง 6 วันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง หากท่านป่วย ทุพพลภาพ หรือพบว่าจะไม่สามารถไปยังสถานที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ ท่านสามารถออกเสียงโดยใช้ บัตรเลือกตั้งฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้ง ท่านสามารถไปที่สำนักงานนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑลด้วยตนเอง หรือส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเซ็นชื่อในคำขอนั้น เพื่อขอบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งและอนุญาตให้บุคคลอีกคนหนึ่งนำบัตรเลือกตั้งมาให้แก่ท่าน และนำส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปยังสำนักงานการเลือกตั้งนั้น หรือที่สถานที่เลือกตั้งใดก็ได้ หลังจากที่ท่านได้ออกเสียงแล้ว

RR/CC จะเริ่มส่งบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้ง ทางไปรษณีย์ก่อนหน้าวันเลือกตั้ง 29 วัน

ต้องส่งบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งภายในวันไหน

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งต้องได้รับบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งก่อนเวลาปิดสถานที่เลือกตั้ง (20:00 น.) ในวันเลือกตั้ง วันที่ในตราประทับบนไปรษณีย์ไม่เป็นที่ยอมรับในรัฐ California

[Original Content]