Skip to Content
[Page Content]

กล่องรับหย่อนบัตรลงคะแนน

Drop Box

การเลือกตั้งจากการถอดถอนผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 14 กันยายน 2021

มีกล่องหย่อนบัตรลงคะแนนที่สะดวกและปลอดภัยจำนวน 400 กล่องให้บริการแก่ผู้ออกเสียงลงคะแนนทั่วมณฑล Los Angeles

ค้นหากล่องหย่อนบัตรลงคะแนน


เกี่ยวกับโปรแกรมกล่องรับหย่อนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์

โปรแกรมกล่องรับหย่อนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์เริ่มต้นในปี 2017 เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยในการคืนบัตรลงคะแนน

กล่องรับหย่อนบัตรลงคะแนนมีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (หรือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก) เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีวิธีการที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ และไม่ต้องมีการสัมผัสพื้นผิวใด ๆ เพื่อส่งคืนบัตรลงคะแนนของพวกเขา


สิ่งที่คุณต้องรู้

  • กล่องหย่อนบัตรลงคะแนนเริ่มเปิดให้บริการแก่ผู้ออกเสียงลงคะแนน 29 วันก่อนและในวันเลือกตั้ง
  • กล่องรับหย่อนบัตรลงคะแนนได้ถูกยึดอย่างแน่นหนาในปูนซีเมนต์หรือถูกล่ามโซ่ให้อยู่กับที่
  • กล่องรับหย่อนบัตรลงคะแนนได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ในข้อบังคับของรัฐ
  • กล่องรับหย่อนบัตรลงคะแนนมีการเคลือบสีภายนอกเพื่อลดรอยขีดเขียนกราฟฟิตีหรือความเสียหายแบบถาวร
  • มีพนักงานการเลือกตั้งสองคนมาเก็บบัตรลงคะแนนเป็นประจำc
  • นายทะเบียน - ผู้บันทึก / ปลัดเทศมณฑลสามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมือง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น และองค์กรในชุมชนเพื่อตรวจสอบและปกป้องกล่องทั้งหมด

เช็คลิสต์การคืนบัตรลงคะแนน

ก่อนที่คุณจะส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ โปรดตรวจสอบว่า:/span>

  • ใส่บัตรลงคะแนนของคุณในซองจดหมายส่งคืนของทางการ
  • ปิดผนึกซองส่งคืนอย่างดี
  • ลงชื่อและวันที่ด้านหลังของซองส่งคืน

วิธีตรวจสอบว่าทางสำนักงานได้รับบัตรลงคะแนนของคุณและทำการนับคะแนนหรือยัง

หลังจากส่งคืนบัตรลงคะแนนของคุณที่กล่องบัตรเลือกตั้งหรือทางไปรษณีย์แล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะบัตรลงคะแนนของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้สำนักงานได้รับบัตรและทำการนับคะแนนผ่าน Vote by Mail Status Tool.


แจ้งปัญหาเกี่ยวกับกล่องรับหย่อนบัตรลงคะแนน

ภารกิจของเราคือการรักษาความซื่อตรงของการเลือกตั้งทั้งหมดอย่างโปร่งใสและเข้าถึงได้ หากคุณพบเห็นสิ่งที่น่าสงสัย โปรดแจ้งให้เราทราบ!

แจ้งปัญหา

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.