Skip to Content
[Page Content]

เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนที่มีความต้องการเป็นพิเศษ

กฎหมายคืออะไร

กฎหมายทั้งสี่ของรัฐบาลกลางมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ทุพพลภาพและที่สูงอายุซึ่งมีความต้องการพิเศษ

เป้าหมายของนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล (RR/CC) ของมณฑล Los Angeles คืออะไร

เป้าหมายของนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล (RR/CC) คือให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมในการเลือกตั้งทั้งหมด100% สถานที่เลือกตั้งจัดให้มีการเข้าถึงและทางเลือกสำหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนทุกคน สามารถเข้าถึงและมีตัวเลือก 100% ซึ่งต้องการความเป็นอิสระและการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนตัว

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐ เราให้การบริการแก่ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ทุพพลภาพ รวมทั้ง :

  • ความสามารถในการเข้าถึงสถานที่เลือกตั้ง
  • การเข้าถึงคูหาเลือกตั้ง-เก้าอี้ล้อเข็น
  • คำชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนตัวพิมพ์ขนาดใหญ่และอุปกรณ์แว่นขยายที่สถานที่เลือกตั้ง
  • อุปกรณ์กาเครื่องหมายพร้อมกับลูกลื่นขนาดใหญ่เพื่อง่ายต่อการจับ
  • บริการ TDD สำหรับผู้ที่หูหนวกและผู้มีปัญหาในการได้ยิน
  • เทปคาสเซทพร้อมกับมาตรการบัตรลงคะแนนของรัฐและมณฑล
  • ตัวเลือกการออกเสียงลงคะแนนของผู้ที่ไม่สามารถไปที่เลือกตั้ง/ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์
  • ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งในทุกขั้นตอนของกระบวนการเลือกตั้ง
  • การนำเสนอการบริการข้อมูลแก่ผู้ออกเสียงลงคะแนน

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึง

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงการออกเสียงลงคะแนนของมณฑล Los Angeles ช่วยให้แผนกในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเลือกตั้งแก่ผู้ออกเสียงลงคะแนนต่อผู้สูงอายุและผู้ที่ทุพพลภาพ

ที่ปรึกษาของนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล (RR/CC) คือคุณ Angela Davis (แอนเจลา เดวิส) ผู้ช่วยอาวุโสสำหรับมาตราว่าด้วยสิทธิที่เท่าเทียมกันของพลเมืองที่ทุพพลภาพ (DCR) สำหรับมณฑล Los Angeles ซึ่งให้คำแนะนำแก่แผนกถึงวิธีต่าง ๆ เพื่อช่วยกระบวนการเลือกตั้งให้ประชาชนในมณฑลสามารถเข้าถึงได้ สามารถติดต่อเธอได้ที่โทรศัพท์หมายเลข (213) 202-5826

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาการเข้าถึงของผู้ออกเสียงลงคะแนน

ท่านสามารถติดต่อคุณ Julia Keh (จูเลีย เคห์) ผู้ประสานงานของนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล (RR/CC) ที่ (562) 462-2754

คู่มือการออกเสียงลงคะแนน

สำหรับข้อมูลทั่วไป โปรดอ่านการออกเสียงลงคะแนนคือสิทธิของท่าน : คู่มือการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนที่มีความต้องการพิเศษ

[Original Content]