Skip to Content
[Page Content]

provisional-ballot

การออกเสียงลงคะแนนชั่วคราวได้มีการนำมาใช้ในรัฐ California ตั้งแต่ปี 1984 การออกเสียงลงคะแนนชั่วคราวนับคะแนนอย่างเดียวกับการออกเสียงลงคะแนนตามปกติ สิ่งที่แตกต่างกันคือบัตรลงคะแนนชั่วคราวถูกบรรจุไว้ในซองสีชมพูเพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งให้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนนก่อนนับบัตรลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนชั่วคราวช่วยให้มั่นใจว่าผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ลงทะเบียนอย่างเหมาะสมไม่ถูกปฏิเสธสิทธิในการนับคะแนนการออกเสียงของพวกเขา นอกจากนี้ยังอนุญาตให้เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งมั่นใจว่าผู้ออกเสียงลงคะแนนไม่ทำผิดพลาดโดยการออกเสียงลงคะแนนสองครั้งในการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน

เหตุใดท่านจึงถูกขอให้ออกเสียงลงคะแนนชั่วคราว

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งอาจขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนนชั่วคราวหาก :

  • ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน แต่ชื่อของท่านไม่อยู่ในทะเบียนรายชื่อของผู้ออกเสียงลงคะแนน
  • ท่านเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์แต่ต้องการไปออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองและไม่มีบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์
  • ท่านเลือกออกเสียงลงคะแนนในปริมณฑลอื่นแทนปริมณฑลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
  • ท่านเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนเป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งของรัฐบาลกลางและไม่สามารถจัดหาบัตรประจำตัวที่พิสูจน์อัตลักษณ์ของท่านได้

โปรดรำลึกว่า เมื่อไม่แน่ใจในการออกเสียงลงคะแนนชั่วคราว ในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนชั่วคราวโดยไม่คำนึงถึงปัญหาใด ๆ ที่อาจต้องเผชิญในสถานที่เลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนจะไม่หยุดลง และการออกเสียงลงคะแนนชั่วคราวคือวิธีที่ทำให้มั่นใจว่าผู้ออกเสียงลงคะแนนทุกคนมีโอกาสออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง

[Original Content]