Skip to Content
[Page Content]

นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล (RR/CC) ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของมณฑล Los Angeles ทุกท่านที่อุทิศตนในการทำงานในวันเลือกตั้งและก่อนวันเลือกตั้ง เรามุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการทำให้กระบวนการทำงานดีขึ้นและง่ายขึ้นสำหรับอาสาสมัครทุกคน โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านโดยใช้เอกสารการสำรวจที่จัดส่งไปให้ท่านทางไปรษณีย์หลังการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

รายงานการวิเคราะห์การสำรวจสำหรับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง

[Original Content]