Skip to Content
[Page Content]

ท่านเป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นและต้องการทบทวนเนื้อหาการฝึกอบรมบางอย่างหรือไม่ นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล (RR/CC) ได้รับการกำหนดเพื่อให้ความช่วยเหลือท่านในทุกวิธีการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น ดูวิดีโอการฝึกอบรมได้ที่ด้านล่าง ขอขอบคุณที่ท่านให้ความช่วยเหลือแก่มณฑล Los Angeles!

ข้อชี้แนะในวันลือกตั้ง

  • คู่มือการฝึกศูนย์รับเรื่องและรับอุปกรณ์ของผู้ตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องไปรับและส่งคืนโดยผู้ตรวจสอบ
  • ถ้าท่านมีคำถามเพิ่มเติมในวันเลือกตั้ง ติดต่อผู้ประสานงานของท่านหรือโทรสายด่วนบริการเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง: 1-800-815-2666 เลือก 7 อนุสารได้รับการปรับให้ทันสมัยทุกการเลือกตั้งหลักๆ อนุสารล่าสุดจะได้รับการลงทันทีที่พร้อม

Videos

[Original Content]