Skip to Content
[Page Content]

แหล่งข้อมูล

คลิกบนการเลือกตั้งที่ด้านล่างเพื่อหาผลลัพธ์สำหรับการเลือกตั้งแต่ปี 2003 อย่างน้อยหนึ่งในเอกสารต่อไปนี้ :

  • ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการระบุการนับบัตรลงคะแนนและจำนวนผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่มาออกเสียงลงคะแนน
  • แถลงการณ์ของการออกเสียงลงคะแนนจะแสดงรายละเอียดแบ่งตามพรรคถึงวิธีที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนได้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและมาตรการต่าง ๆ
  • การแถลงข่าวของปริมณฑลจะแสดงผลลัพธ์แบ่งตามปริมณฑล/หน่วยเลือกตั้ง
  • การออกเสียงลงคะแนนโดยชุมชนแสดงผลรวมของผู้ที่มาเลือกตั้งและจำนวนเลือกตั้งรวมโดยแบ่งตามเมืองหรือชุมชน รายละเอียดอาจไม่รวมชุมชนที่มีขนาดเล็กกว่าที่อยู่ในเมือง
[Original Content]