Skip to Content
[Page Content]

Tungkol sa — Pakikipag-ugnayan sa Komunidad at Botante

community-voter-outreach

Ang Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng Los Angeles ay gumagawa ng patuloy na mga pagsisikap na makipag-ugnayan sa mga botante sa County ng Los Angeles upang tumulong na itaas ang pagpaparehistro ng botante at upang pabutihin din ang kahandaan ng botante at ang kabuuang karanasan sa pagboto. Ang RR/CC ay nagtatrabaho sa iba't ibang mga komunidad sa loob ng county, mula sa mga kampus ng kolehiyo hanggang sa mga di-nagtutubong organisasyon nang patuloy, upang magkaloob ng mga materyal sa pagpaparehistro ng botante at edukasyon ng botante upang ihanda at himukin ang mga botante na lumahok sa mga halalan.

Basahin ang tungkol sa pangkat ng Pakikipag-ugnayan sa Komunidad, pangkat na Mga Espesyal na Serbisyo sa Pakikipag-ugnayan at Komite sa Pakikipag-ugnayan sa Botante sa Komunidad. Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagsisikap ng RR/CC sa pakikipag-ugnayan, tawagan si Phillip Verbera sa  pverbera@rrcc.lacounty.gov.
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.