Skip to Content
[Page Content]

Pakikipag-ugnayan sa Komunidad at Botante

Ang RR/CC ay nagpupunyaging magkaloob sa mga residente ng County ng L.A. ng nakakatulong na impormasyon sa halalan at mga karapatan sa pagboto upang itaas ang tiwala at kahandaan ng botante. Ang mga sumusunod ay mga polyetong nagbibigay ng impormasyon para sa County ng L.A.

Batas sa mga
Karapatan ng Botante

materials_voter_bill_of_rights

PDF

Larawan

Pagpaparehistro ng
Botante

materials_voter_registration

PDF

Larawan

Handa nang
Bumoto?

materials_are_you_ready_to_vote

PDF

Larawan

Pansamantalang
Pagboto

materials_provisional_voting

PDF

Larawan

Lumabas Mula sa
Trabaho Upang Bumoto

materials_time_off_to_vote

PDF

Larawan

[Original Content]