Skip to Content
[Page Content]

Humiling ng Impormasyon sa Botante

request_voter_reg_info

Maaaring alamin ng mga nakarehistrong botante ng County ng L.A. ang katayuan ng kanilang pagpaparehistro bilang botante sa aming website. Kung ang inyong impormasyon ay nagbago, kayo ay dapat na agad na muling magparehistro upang makaboto upang matiyak na tatanggap kayo ng tamang impormasyon upang makaboto sa Araw ng Halalan.

[Original Content]