Skip to Content
[Page Content]

Hindi mo kailangang muling magparehistro upang makaboto kung may halalan na hindi ka nakaboto.

Bilang isang nakarehistrong botante, kakailanganin mong muling magparehistro upang makaboto kung ikaw ay:

  • Lumipat sa ibang tirahan
  • Nagpalit ng iyong pangalan
  • Nagpalit ng kinasasapiang partidong pampulitika
Click here to Register Online Click here for Registration Status
[Original Content]