Skip to Content
[Page Content]
Registration_Info

Ang pagpaparehistro upang makaboto ay mabilis at madali! Narito ang iba't ibang paraan na magagawa ninyong magparehistro upang makaboto:

Lisensiya ng Drayber o Kard ng Pagkakakilanlan sa California

Ang pederal na batas at mga regulasyon ng estado ay nag-aatas sa mga taong nagpaparehistro upang makaboto na ibigay ang numero ng kanilang Lisensiya ng Drayber sa California o Kard ng Pagkakakilanlan sa California sa porma ng pagpaparehistro ng botante.

Ang mga taong hindi nagbigay ng impormasyong ito noong nagparehistro upang makaboto ay maaaring atasan na maglakip ng kopya ng kanilang Lisensiya ng Drayber o Kard ng Pagkakakilanlan sa California kapag nagbabalik ng isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo upang matiyak na ang kanilang boto ay ibibilang. Kung ito ay angkop sa inyo, magkakaroon ng pahayag na "ID Required" ("Kinakailangan ng ID") na nakalimbag sa labas ng inyong kulay-ubing Sobre ng Pagbabalik ng Balota.

Tulong sa Wika

Kailangan ng porma ng pagpaparehistro ng botante sa ibang wika? Ang RR/CC ay nagkakaloob ng mga porma ng pagpaparehistro ng botante sa 10 magkakaibang wika bilang pagsunod sa pederal at pang-estadong mga batas: Tsino, Hapon, Ingles, Hindi, Khmer, Koreano, Kastila, Tagalog, Thai at Biyetnamis. Upang humiling ng mga materyal sa halalan sa iba't ibang wika, tumawag sa (800) 481-8683.

[Original Content]