Skip to Content
[Page Content]

Batas sa Eleksyon

Kung gusto ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga bagong batas sa halalan, kodigo sa halalan, kodigong munisipal, mga batas ng estado at mga pederal na batas, i-klik ang mga nag-uugnay sa ibaba upang bisitahin ang iba't ibang mga lugar ng paraan at impormasyon.

Kalihim ng Estado ng California

Ang Kalihim ng Estado ng California ay isang mahusay na mapagkukunan ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa pagboto at mga halalan para sa California.

Dibisyon sa mga Karapatang Sibil ng Kagawaran ng Hustisya

Ang tahanang pahina ng Dibisyon sa mga Karapatang Sibil ng Kagawaran ng Hustisya ay nag-aalay ng maraming magkakaibang nakakatulong na impormasyon tungkol sa mga karapatan ng mga botante sa buong Amerika. Ang lugar ay nagkakaloob ng pag-iisa-isa ng iba't ibang pederal na mga batas sa pagboto at kung ano ang kahulugan ng mga ito para sa mga botante.

Komisyon sa Pagtulong sa Halalan ng Estados Unidos

Karaniwang tinatawag na EAC, ang Komisyon sa Pagtulong sa Halalan ng Estados Unidos ay nilikha bilang resulta ng Batas na Tulungang Bumoto ang Amerika (HAVA) at namamahala sa pagbuo ng patnubay upang matugunan ang mga iniaatas ng HAVA, pagpapatibay ng mga patnubay sa sistema ng boluntaryong pagboto, at naglilingkod bilang isang pambansang sentro ng impormasyon sa pangangasiwa ng halalan. Ang EAC ay nagbibigay rin ng akreditasyon sa mga laboratoryo ng pagsubok at nagsesertipika ng mga sistema ng pagboto, gayon din ng mga pagsusuri ng paggamit ng mga pondo ng HAVA.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.