Skip to Content
[Page Content]

Hulugan ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Ika-3 ng Marso, 2020 Pampanguluhang Primaryang Halalan

Magagamit sa Ika-3 ng Pebrero hanggang Ika-3 ng Marso, Araw ng Halalan

Ang County ng L.A. ay naghahandog ng alternatibong solusyon para sa mga botante ng pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (VBM) na gawing madali at ligtas ang paghulog ng kanilang balota ng personal. Ang mga oras ay nagbabago ayon sa lokasyon.

Ang mga botante na bumoboto ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay magkakaroon ng 200 lokasyon ng kahon ng hulugan ng balota sa buong County.

TINGNAN ANG MGA LOKASYON NG KAHON NG HULUGAN NG BALOTA


Listahang pang-tsek sa Pagbabalik ng Balota

Bago ihulog ang iyong balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo siguraduhing:

  1. Ang iyong balota ay ligtas na nakalagay sa loob ng sobre.
  2. Pinirmahan mo ang likod ng sobre.
  3. Ang mga botante ay pinahihintulutang maghulog ng balota para sa kanilang mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan.

Ipaalam Sa Iyong Komunidad.

I-download at ilimbag ang polyeto ng Hulugan ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.

[Original Content]