Skip to Content
[Page Content]

Hulugan ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Vote by Mail Drop Box

2020 Pampanguluhang Pangkalahatang Halalan

Parating Na: Listahan ng mga Lokasyon ng Kahong Hulugan ng balota

Pagkalap at pagpili ng mga Kahong Hulugan ng balota para sa Pampanguluhang Pangkalahatang Halalan ay isinasagawa na. Ang mga lokasyon ay magiging handa 30 araw bago ang Araw ng Halalan.

Magkakaroon ng mahigit na 300 ligtas na Kahong Hulugan ng balota sa kabuuan ng County upang ligtas na maibalik ang iyong binotohang balota sa halalang ito.


Pang-tsek na listahan ng Pagbalik ng Balota

Bago mo ihulog ang iyong balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo, siguraduhing:

  1. Ilagay ang mga binotohang kard ng balota (mga) sa loob ng Opisyal na Sobre ng Pagbabalik
  2. Siguraduhing selyado ang Opisyal na Sobre ng Pagbabalik
  3. Pirmahan at petsahan ang Opisyal na Sobre ng Pagbabalik

Paano I-tsek kung ang Iyong Balota ay Natanggap at Binilang.

Matapos ibalik ang iyong binotohang balota sa pamamagitan ng Kahong Hulugan ng balota o sa pamamagitan ng koreo, maaari mong i-tsek ang iyong balota para siguraduhing ito ay natanggap at nabilang sa paggamit ng Kagamitan sa Katayuan ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.

Ang kagamitang ito ay magagamit 30 araw bago ang Araw ng Halalan.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.