Skip to Content
[Page Content]

Tungkol sa

Man at Polls With Vote Sign

Ang lugar ng botohan ay isang pisikal na lokasyon kung saan ang mga botante ay pumupunta upang bumoto sa Araw ng Halalan. Ito ay nagtataglay ng nakahiwalay at pribadong mga kubol ng pagboto, mga materyal sa pagboto at mga bagay sa pagtulong sa pagboto. Ang mga lugar ng botohan ay may mga manggagawa sa botohan na makakatulong sa inyo sa proseso ng pagboto.

Ang iyong lugar ng botohan ay matatagpuan sa likod ng iyong Opisyal na Halimbawang Balota, sa nag-uugnay sa iyong E-Sample Ballot o sa pamamagitan ng paghahanap sa lugar ng botohan.

Ang mga lugar ng botohan ay pangkaraniwang bukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi sa maraming lokasyon sa buong County ng Los Angeles sa Araw ng Halalan.

Hanapin ang iyong lugar ng botohan dito: Paghahanap ng Lugar ng Botohan

Ano ang dadalhin mo sa iyong lugar ng botohan sa Araw ng Halalan?

  • Opisyal na Halimbawang Balota
  • Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo kung ikaw ay isang botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
  • Pagkakakilanlan na may litrato, singil sa utilidad, o dokumentong ibinigay ng gobyerno na may pangalan at tirahan kung kayo ay bagong mamamayan o unang-beses na botante na hindi naglagay ng inyong lisensya ng drayber sa inyong rehistro.
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.