Skip to Content
[Page Content]

provisional-ballot

Ang pangsamantalang pagboto ay ginagamit na sa California mula pa noong 1984. Ang isang pansamantalang boto ay ibinibilang din bilang isang regular na boto. Ang tanging pagkakaiba ay inilalagay ang mga pansamantalang balota sa isang kulay-rosas na sobre upang hudyatan ang mga opisyal sa halalan na tiyakin kung totoo ang impormasyon sa botante bago ibilang ang balota. Tinitiyak ng pansamantalang pagboto na walang wastong nakarehistrong botante na pinagkakaitan ng kanyang karapatang ipatala ang isang balota. Ito ay nagpapahintulot din sa mga opisyal sa halalan na matiyak na walang botante na nagkakamaling bumoto nang dalawang beses sa isang halalan.

Bakit Sasabihin sa Iyo na Bumoto nang Pansamantala?

Maaaring sabihin sa iyo ng isang opisyal na halalan na magpatala ng isang pansamantalang balota kung:

  • Ikaw ay isang nakarehistrong botante, ngunit ang iyong pangalan ay wala sa Listahan ng mga Botante.
  • Ikaw ay isang botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ngunit gustong bumoto nang personal at hindi dala ang iyong Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
  • Pinili mong bumoto sa isang presinto na iba sa presinto kung saan ka nakarehistro.
  • Ikaw ay isang unang-pagkakataon na botante na boboto sa isang pederal na halalan at hindi makapagbigay ng may-bisang katunayan ng pagkakakilanlan.

Tandaan, kapag may duda, bumoto nang pansamantala. Karapatan mo bilang isang botante na magpatala ng isang pansamantalang balota sa kabila ng anumang mga isyu na maaaring makaharap mo sa lugar ng botohan. Ang pagboto ay hindi tumitigil, at ang isang pansamantalang balota ay isang paraan upang matiyak na ang lahat ng mga botante ay may pagkakataong bumoto sa Araw ng Halalan.

[Original Content]