Skip to Content
[Page Content]

accessibility

Ang County ng Los Angeles ay gumagawa ng malakas na pagsisikap na matukoy ang posibleng mga lokasyon ng lugar ng botohan na nakatutugon sa mga pangangailangan ng mga botante na may mga alalahanin na kaugnay ng kakayahan sa paggamit. Upang higit na matulungan ang mga botante na may mga alalahanin na kaugnay ng kakayahan sa paggamit, lahat ng mga lokasyon ng botohan ay minarkahan batay sa kadaliang magamit.

Tulong sa Paggamit ng mga Lugar ng Botohan

  • Kubol na Balotang Audio
  • Pagboto sa Gilid ng Bangketa
  • InkaVote stylus pen na may bola para sa mahusay na paghawak
  • 20/20 itim na bold felt pen
  • Kagamitan sa pagpapalaki ng tingin
  • Tulong ng manggagawa sa botohan sa bawat baitang ng proseso ng pagboto
  • Naililipat na aluminyum na mga rampa (hindi sa lahat ng mga lokasyon)
  • Nagagamitan ng silyang may-gulong na kubol ng pagboto
  • Tanda sa magagamit na paradahan

May mga katanungan?

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: Pagkakaroon ng Daan sa Pagboto na seksyon o basahin ang polyetong ito: Ang Pagboto ay Iyong Karapatan--Patnubay sa Pagboto para sa mga Botanteng May mga Partikular na Pangangailangan.

Upang hanapin ang iyong lugar ng botohan, pumunta sa Paghahanap ng Lugar ng Botohan.

Nadarama mo ba na ang iyong lugar ng botohan ay di-tamang natatakan na mapupuntahan ng mga may partikular na pangangailangan? Kailangan namin ang inyong opinyon at magtatrabaho kaming kasama ninyo upang muling tingnan at muling tayahin ang iyong lugar ng botohan. Tawagan si Nelson Fernandez sa (562) 462-2894 o kumpletuhin ang Porma ng Pagkakaroon ng Daan ng Botante Online.

[Original Content]