Skip to Content
[Page Content]

PAGBOTO NG PERSONAL

Vote In Person

Setyembre 14, 2021 Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California

Ang ligtas at napupuntahang personal na pagboto ay magagamit sa halalang ito simula ng Sabado, Setyembre 4.

Mga Araw at Oras

  • Setyembre 4-Setyembre 13: 10 AM - 7 PM
  • Araw ng Halalan, Setyembre 14: 7 AM - 8 PM

HUMANAP NG ISANG SENTRO NG PAGBOTO


Ligtas na Pagboto ng Personal

Prayoridad namin ang inyong kaligtasan. Lahat nang kalahok na mga Sentro ng Pagboto ay sumusunod sa mga pampublikong kalusugan at patnubay sa kaligtasan nang Estado at County, gaya nang:

  • Pagsusuot ng pantakip sa mukha at guwantes ng mga botante (ang mga pantakip sa mukha at guwantes ay maaaring magamit kung kailangan)
  • Pagpunas at pagdisinpekta ng lahat ng mga pang-ibabaw at Kagamitang Pangmarka ng Balota matapos ang bawat botante
  • Paglalayo sa kapwa-tao ng 6 na talampakan
  • Ang mga Manggagawa sa Halalan ay nakasuot ng pangproteksyong mga guwantes at pantakip sa mukha
COVID-19

Plano sa Ligtas na Pagboto


Pabilisin ang Iyong Pag Tsek-in sa isang Sentro ng Pagboto

Bawasan ang oras ng tsek-in sa Sentro ng Pagboto sa pamamagitan ng pag-iskan ng iyong Kodigo ng Mabilis na Tsek-in.

Matapos ilagay ang iyong personal na impormasyon sa iyong natatanging kodigo ng tsek-in (barcode) ay lilitaw sa ilalim ng iyong impormasyon ng rehistrasyon. Ipakita ang iyong kodigo sa isang Manggagawa sa Halalan kapag nasa Sentro ng Pagboto upang madaling mag tsek-in.

Ang iyong Kodigo ng Mabilis na Pag Tsek-in ay nakalimbag din sa iyong ipina-koreong Halimbawang Balota at postkard ng Sentro ng Pagboto. Maaari mo ring dalhin ang alinman sa mga nahahawakang kopya sa Sentro ng Pagboto.


Maagang Pagboto sa Punong Tanggapan ng Tagapagrehistro

Ang Punong-Tanggapan ng Norwalk ay magagamit para sa maagang pagboto 29 na araw bago ang bawat halalan. Makakapili ang mga botante na bumoto ng personal o ihulog ang kinumpleto nilang balota sa Kahong Hulugan ng Balota sa hilagang bahagi ng gusali (nakaharap sa Imperial Highway).

Ang lahat ng mga botante ay dapat na handang sumunod sa lahat ng mga patnubay sa pampublikong kalusugan at kaligtasan kaugnay sa COVID-19 – kasama ang pagsusuot ng isang pantakip sa mukha habang nasa loob.

Punong-Tanggapan sa Norwalk

12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650

Mga Araw at Oras ng Maagang Pagboto:

  • Lunes - Biyernes: 8 AM - 5 PM (Sarado sa Sabado at Linggo at mga araw ng bakasyon)
  • Araw ng Halalan: 7 AM - 8 PM

Paano Bumoto sa Bagong Kagamitang Pangmarka ng Balota


Kung kayo ay may anumang mga katanungan o kailangan ng tulong sa maagang pagboto mangyaring tumawag sa aming tanggapan sa 1-800-815-2666 o mag email sa voterinfo@rrcc.lacounty.gov.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.