Skip to Content
[Page Content]

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa County ng Los Angeles

Vote by Mail Notices

Ang Ligtas, Napupuntahan at Mas Gustong Opsyon ng Pagboto sa 2020

Simula sa ika-3 ng Nobyembre, 2020 na Pangkalahatang Halalan lahat ng mga rehistradong botante ay padadalhan sa koreo ng isang balota sa Pagboto sa pamamagitan ng Koreo upang matiyak ang isang ligtas at napupuntahan na opsyon sa pagboto sa panahon ng pandemya ng COVID-19.

Ang pagpapakoreo ng mga balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo ay ipapadala ng hindi lalampas sa 29 na araw bago ang Araw ng Halalan.

Paano Ibabalik ang iyong Balota

Maraming opsyon kung paano ibabalik ang iyong balota:

  • Sa pamamagitan ng koreo, tandaan na hindi kailangan ng selyo
  • Nang personal sa alinmang lokasyon ng kahong hulugan ng balota
  • Sa alinmang Sentro ng Pagboto sa County ng L.A.

Kung ang iyong balota ay may tatak koreo sa Araw ng Halalan at natanggap sa loob ng 17 araw ng aming Tanggapan, ipo-proseso, patutunayan at bibilangin namin ang balotang ito.

I-download at ibahagi sa iyong komunidad: Paano ibabalik ang iyong Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo


Paano Subaybayan ang iyong Balota

Tumanggap ng personal na text na mga mensahe, email at/o awtomatikong boses na mga mensahe ng iyong balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa pag-subscribe sa Nasaan ang Aking Balota. Ito ay isang libreng serbsiyo na magagamit ng lahat ng rehistradong botante kung nasaan na ang iyong balota at kung kailan mo maaasahang matanggap ito.

MAG-SUBSCRIBE SA BALLOT TRAX

Paano I-tsek kung ang Iyong Balota ay Natanggap at Nabilang

Ang mga Botante ay maaaring i-tsek ang katayuan ng kanilang balota para kumpirmahin kung ito ay natanggap at naitala sa pamamagitan ng aming Gamit sa Katayuan ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo


Pansamantalang Address Pangkoreo sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Maaari naming ipadala ang iyong balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa parating na Pampanguluhang Halalan.

MAGSIMULA NGAYON


Humiling ng isang Balota sa Ibang Wika

Ang County ng L.A. ay nagbibigay ng ganap na serbisyo at/o tulong hanggang sa 18 iba't-ibang wika.

Upang hilingin ang iyong balota o mga materyales ng halalan sa ibang wika mangyaring tumawag sa aming Seksyon ng Serbisyo sa Iba't-Ibang Wika sa 800-815-2666, opsyon 3.

Pahayag ng Pagpapatibay ng Pirma

Naiintindihan namin na sa pagdaan ng panahon na ang iyong pirma ay nakatakdang magbago. Kung ang pirma sa iyong sobre ng pagbabalik ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay hindi tumugma sa aming database ng rehistrasyong ng botante ipapaalam namin ito sa inyo at hihilingin kayo na kumpletuhin at ibalik ang Pahayag ng Pagpapatibay ng Pirma.

Nakalimutang Pirmahan ang Sobre ng iyong balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo?

Kung ibinalik mo ang iyong balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na hindi napirmahan ang sobre ng pagbabalik padadalhan ka namin ng isang dokumento na tinatawag na Pahayag ng Di-pirmadong balota na humihiling ng iyong pirma.

Ang iyong pirma ay kinakailangan upang patunayan ang iyong pagkakakilanlan at mai-proseso ang balota. Ikaw ay mayroong hanggang 28 araw matapos ang Araw ng Halalan upang ibalik ang pahayag para mai-proseso ang iyong balota.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.