Skip to Content
[Page Content]

Lahat ng mga botante sa County ng Los Angeles ay makakapiling bumoto sa pamamagitan ng koreo. Ang isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay ipinadadala sa mga botante, na nagbabalik ng balota sa koreo o naghahatid sa isang lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. Mangyaring tandaan na ang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo na may tatak-koreo sa Araw ng Halalan ay bibilangin kung matanggap ng Tagapagrehistro/Tagapagtala sa loob ng tatlong araw (Panukalang-batas ng Senado ng California 29).

PAMBUONG-ESTADONG TUWIRANG PRIMARYANG HALALAN MARTES, IKA-5 NG HUNYO, 2018

Aplikasyon para sa Permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo: Ang pag-aaplay upang maging isang permanenteng botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay nangangahulugang ikaw ay awtomatikong tatanggap ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa bawat halalan. Hindi mo na kailangang mag-aplay para sa Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa bawat halalan.

I-tsek ang inyong Katayuan Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo matapos isumite ang inyong aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.

Ang nakalimbag na mga aplikasyon sa pagboto sa pamamagitan ng koreo ay matatagpuan din sa panlikod na pabalat na pahina ng iyong librito ng Opisyal Halimbawang Balota.

Ang isang liham ng kahilingan ay tinatanggap kung ito ay tumutukoy sa halalan para kung saan ang isang balota ay hinihiling, nagtataglay ng pangalan at pirma ng botante, nakarehistrong tirahan at ang direksiyon kung saan ang balota ay ipapadala sa koreo.

Ang pirma ng bawat taong humihingi ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay kinakailangan upang mapatibayan ang pagiging tunay ng aplikasyon.

Ang mga botanteng nais bumoto sa pamamagitan ng koreo ay dapat magharap ng isang nakasulat na kahilingan para sa isang balota nang hindi lalampas ang 7 araw bago ang araw ng halalan. Kung hindi mo magagawang bumoto sa mga lugar ng botohan sa Araw ng Halalan, kumpletuhin agad at pirmahan ang aplikasyon para sa isang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo at ibalik ito sa:

Registrar-Recorder/County Clerk

P.O. Box 30450

Los Angeles, CA 90030-0450

[Original Content]