Skip to Content
[Page Content]

Pagboto sa pamamagitan ng Koreo sa County ng Los Angeles

Vote by Mail Notices

Ang Ligtas, Napupuntahan at Mas Gustong Opsyon sa Pagboto sa 2021

Lahat ng rehistradong mga botante ay padadalhan ng isang balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo upang siguraduhin ang isang ligtas at napupuntahang opsyon sa pagboto sa panahon ng pandemya ng COVID-19.

Ang pagpapakoreo ng mga balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo ay ipinadadala ng hindi lalampas ang 29 na araw bago ang Araw ng Halalan.

Paano Ibabalik ang iyong Balota

Mayroong maraming mga opsyon kung paano ibabalik ang iyong balota:

Kung ang iyong balota ay may tatak koreo sa Araw ng Halalan at natanggap sa loob ng 7 araw (EC, § 1605(d).) ng aming Departamento, ipoproseso namin, patutunayan at bibilangin ang balotang ito.

I-download at ibahagi sa iyong komunidad: Paano ibabalik ang iyong balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo

Paano Susubaybayan ang iyong Balota

Tumanggap ng personal na text na mga mensahe, email at/o awtomatikong mga boses na mensahe ng iyong balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo sa pagpapatala sa Nasaan ang Aking Balota. Ito ay isang libreng serbisyo na magagamit ng lahat ng mga rehistradong botante na nagbibigay sa iyo nang nasasapanahong impormasyon kung nasaan ang iyong balota at kung kailan mo ito maaasahang matanggap.

MAGPATALA SA NASAAN ANG AKING BALOTA

I-tsek kung ang Iyong Balota ay Natanggap at Nabilang

Maaring kumpirmahin ng mga botante na ang kanilang balota ay natanggap at nabilang sa pamamagitan ng Kagamitan sa Katayuan ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Humiling ng isang Pamalit na Balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo

Ang mga botante ay hinihikayat na maghintay hanggang Lunes, ika-23 ng Agosto upang humiling ng isang pamalit na balota para bigyan ng sapat na oras ang naunang balota na makarating sa kanilang direksyon ng tirahan.

MAGSIMULA TAYO

Humiling ng isang Balota sa Ibang Wika

Ang County ng L.A. ay nagkakaloob ng buong serbisyo sa wika at/ o tulong sa hanggang 18 mga iba't-ibang wika.

Upang humiling ng iyong balota o materyales sa halalan sa ibang wika mangyaring tumawag sa Seksyon ng Serbisyo ng Iba't Ibang Wika sa 800-815-2666, opsyon 3.

Pahayag ng Pagpapatibay ng Pirma

Nauunawaan namin na sa pagdaan ng panahon ang iyong pirma ay tiyak na magbabago. Kung ang pirma sa iyong sobre ng pagbabalik ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo ay hindi katugma nang nasa database ng iyong rehistrasyon ng botante ipapaalam namin ito sa iyo at hihilingin sa iyo na kumpletuhin at ibalik ang Pahayag ng Pagpapatibay ng Pirma.

Ang iyong pirma ay kinakailangan upang patunayan ang iyong pagkakakilanlan at iproseso ang balota.

Setyembre 14, 2021 Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California

I-download ang Pahayag ng Pagpapatibay ng Pirma at ibalik ito bago ang ika-5 ng hapon ng ika-12 ng Oktubre, 2021.

Nakalimutang Pirmahan ang iyong Sobre para sa iyong Balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo?

Kung kayo ay nagbalik ng iyong balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo na hindi pinirmahan ang sobre ng pagbabalik kami ay magpapakoreo ng isang dokumentong tinatawag na " Pahayag ng Di-Pirmadong Balota" na humihingi ng iyong pirma.

Ang iyong pirma ay kinakailangan upang patunayan ang iyong pagkakakilanlan at iproseso ang balota.

Setyembre 14, 2021 Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California

I-download ang Pahayag ng Di-pirmadong Balota at ibalik ito bago ang ika-5 ng hapon ng ika-12 ng Oktubre, 2021.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.